Μεταπτυχιακές Σπουδές

Στο Πανεπιστήμιο Κρήτης λειτουργούν σαράντα δύο (43) Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) που συμβάλλουν στην προώθηση και εξειδίκευση της γνώσης και έρευνας στα αντικείμενα που θεραπεύουν τα Τμήματα του Πανεπιστημίου Κρήτης.  Η ίδρυση και λειτουργία των Π.Μ.Σ. του Ιδρύματος δίνουν τη δυνατότητα τόσο στους αποφοίτους του όσο και στους πτυχιούχους Τμημάτων Α.Ε.Ι. (Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής αλλά και της αλλοδαπής να προχωρήσουν στο δεύτερο και τρίτο κύκλο σπουδών στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, σύμφωνα και με τα όσα ειδικότερα προβλέπονται στους εσωτερικούς κανονισμούς των Προγραμμάτων και του Ιδρύματος και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης, πέραν της εμβάθυνσης στη γνώση, της προώθησης της έρευνας και εξειδίκευσης στα αντικείμενα των βασικών γνωστικών περιοχών των τμημάτων του, μέσα από την ανάπτυξη και λειτουργία των Π.Μ.Σ. στοχεύει και ενθαρρύνει τη διεπιστημονικότητα στην προσέγγιση των γνωστικών αντικειμένων με τη  συνεργασία μεταξύ των Τμημάτων του αλλά και επιδιώκει την εξωστρέφεια, με την ίδρυση και συμμετοχή σε διακρατικά, δι-ιδρυματικά διατμηματικά - κοινά Π.Μ.Σ..

Συγκεκριμένα το  Πανεπιστήμιο Κρήτης ίδρυσε και λειτουργεί ένα (1) Διακρατικό Δι-ιδρυματικά, τέσσερα (4) Δι-ιδρυματικά και έξι (6) Διατμηματικά Π.Μ.Σ.

Τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών των ακαδημαϊκών τμημάτων απονέμουν Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) σε αντίστοιχη επιστημονική περιοχή ή και / ειδίκευση.

Ο Κανονισμός Σπουδών του ΠΜΣ δίνει πληροφορίες για τη διαδικασία επιλογής φοιτητών στο πρόγραμμα, για τη διάρκεια και το πρόγραμμα σπουδών, και γενικά ρυθμίζει τις διαδικασίες λειτουργίας του ΠΜΣ.

Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ εδώ.

Το πανεπιστήμιο συμμετέχει επίσης και σε άλλα ΠΜΣ που διοργανώνονται σε εθνικό αλλά και σε διεθνές επίπεδο. 

Περισσότερες πληροφορίες στο Other Joint Masters Programmes