ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ΓΚΠΔ / GDPR)

Η προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των υποκειμένων δεδομένων αποτελεί συλλογική προσπάθεια και απαιτεί συνεργασία και καλή θέληση από όλους όσοι συνδέονται με τις οργανωτικές δομές του Πανεπιστημίου Κρήτης είτε ως όργανα διοίκησης είτε ως προσωπικό είτε ως φοιτητές.

Ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, συνδράμει σε αυτή τη διαδικασία, παρακολουθεί και εποπτεύει τη συμμόρφωση στον πιο πάνω Κανονισμό. Όμως, η ουσιαστική προστασία των ανθρώπων, που δέχονται ή παρέχουν υπηρεσίες στο Πανεπιστήμιό μας, είναι μέλημα όλων μας, που υπηρετούμε σε ένα Πανεπιστήμιο εξαιρετικού κύρους και ραγδαίας εξέλιξης.

Στο πνεύμα αυτό, ο Οδηγός Συμμόρφωσης παρέχει βασικές αρχές και οδηγίες, που θα βοηθήσουν στην αποτελεσματική συνεργασία μας κατά το μέτρο της αρμοδιότητας καθενός από εμάς.

 

Συντάκτρια: Έλλη Βενεδίκτου ( dpo@uoc.gr ), Υπεύθυνη Προστασίας Δεδομένων Πανεπιστημίου Κρήτης.

Επιμέλεια: Ελένη Σαλούστρου, Μέλος της Ομάδας Προστασίας Δεδομένων Πανεπιστημίου Κρήτης.

Στοιχεία συγγραφής: 1η Έκδοση (Μάρτιος 2019)