Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αριθμό πρ. 10877/14.05.2018 - Απόφοιτος Λυκείου (Κ.Α. 4576)

O Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Κρήτης, έχοντας υπόψη:

1. τον ν.4310/14, όπως τροποποιήθηκε με το αρ. 24 του ν.4386/2016

2. τις διατάξεις του κεφ. Β του ν. 4354/2015

3. Την διάταξη του άρθρου 21 ν 4452/2017

4. Το Π.Δ. 69/2016

5. το ΠΔ 164/2004

6. τις διατάξεις του Οδηγού Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του ΕΛΠΚ, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και της απόφασης 513/8.3.2017 της Επιτροπής Ερευνών (ΑΔΑ 6300469Β7Γ-ΜΥ3), η οποία επικυρώθηκε με την με αρ. 368/27-04-2017 απόφαση της Συγκλήτου (ΑΔΑ 6Ο66469Β7Γ-ΗΤ9)

στo πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος με ΚΑ 4576 και τίτλο «Δράσεις ενημέρωσης για το περιβαλλοντικό έγκλημα και την περιβαλλοντική ευθύνη στην Κρήτη» (εφεξής «πρόγραμμα»), το οποίο χρηματοδοτείται από τη ΓΓΕΤ και τελεί υπό την επιστημονική εποπτεία του κ. Μιχάλη Προμπονά, ενδιαφέρεται να συνάψει μία (1) σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης, σε εφαρμογή της παρ. 1 του άρθ. 24 του ν. 4386/2016 (ΦΕΚ Α 83).

 

Ο υπερσύνδεσμος της πρόσκλησης

 http://elke.uoc.gr/announcements/news/files/uploads/%CE%A9%CE%99%CE%960469%CE%927%CE%93-%CE%9E%CE%9F%CE%98_4576_%CE%A0%CF%81%CF%8C%CF%83%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B7.pdf

Αντικείμενο:  Διοικητική & Γραμματειακή Υποστήριξη έργου / Υλοποίηση δράσεων ενημέρωσης & επικοινωνίας έργου

Λήξη: 29-05-2018 (ώρα 14:00).