Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ.πρωτ.17506/13.05.2020 Πτυχιούχος Χημείας με Διδακτορικό (Κ.Α. 10504)

 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΕΛΚΕΠΚ), έχοντας υπόψη:

 

1. τον ν.4310/14, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

2. το κεφ. Β του ν. 4354/2015, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

3. το άρθρο 21 ν 4452/2017, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

4. το άρθρο 64 του ν 4485/2017, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

5. το Π.Δ. 69/2016

6. το Π.Δ. 164/2004

7. την απόφαση της Συνεδρίασης 396/01-11-2018 της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης με αριθ. 16152/13-11-2018 (ΑΔΑ 6ΝΙΚ469Β7Γ-Ζ36) «Έγκριση του Οδηγού Σύναψης Συμβάσεων Εργασίας και Έργου του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Πανεπιστημίου Κρήτης».

8. την απόφαση της Επιτροπής Ερευνών στη συνεδρίαση με αρ. 634/11-05-2020 (θέμα Α2.21)

 

στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με ΚΑ 10504 και τίτλο «Αναπτυξη καινοτόμων νανοδομών για την αποτελεσματική φωτοκαταλυτική διάσπαση νερού προς παραγωγή υδρογόνου - Water2Hy» MIS 5050737 εφεξής «πρόγραμμα», το οποίο διεξάγεται μέσω του προγράμματος «Δράση Εθνικής Εμβέλειας: «Διμερείς και Πολυμερείς Ε&Τ Συνεργασίες» Διμερής και Πολυμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας-Κίνας, από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ), χρηματοδοτείται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) και τελεί υπό την επιστημονική εποπτεία του καθηγητή Παντελή Τρικαλίτη, προτίθεται να συνάψει μία σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης, σε εφαρμογή της παρ. 1 του άρθ. 24 του ν. 4386/2016 (ΦΕΚ Α 83).

 

Λεπτομέρειες στο πλήρες κείμενο της πρόσκλησης

Αίτηση