Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ. 17659/14-05-2020- Πτυχιούχος ΑΕΙ Ανθρωπιστικών Επιστημών(Κ.Α. 4581)

 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΕΛΚΕΠΚ), έχοντας υπόψη:

1. τον ν.4310/14, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

2. το κεφ. Β του ν. 4354/2015, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

3. το άρθρο 21 ν 4452/2017, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

4. το άρθρο 64 του ν 4485/2017, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

5. το Π.Δ. 69/2016

6. το Π.Δ. 164/2004

7. την απόφαση της Συνεδρίασης 396/01-11-2018  της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης με αριθ. 16152/13-11-2018 (ΑΔΑ 6ΝΙΚ469Β7Γ-Ζ36)  «Έγκριση του Οδηγού Σύναψης Συμβάσεων Εργασίας και Έργου του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Πανεπιστημίου Κρήτης».

8. την απόφαση της Επιτροπής Ερευνών στη συνεδρίαση με αρ. 634/11-05-2020 (θέμα A2.22)

 

στo πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος (έργου) με ΚΑ 4581 και τίτλο «ΠΜΣ Επιστήμες της Αγωγής - "Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση με τη χρήση ΤΠΕ (e-learning)"» (εφεξής «πρόγραμμα»), το οποίο χρηματοδοτείται από Ιδιώτες, και τελεί υπό την επιστημονική εποπτεία του Παναγιώτη Αναστασιάδη, προτίθεται ο ΕΛΚΕ να συνάψει σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης σε ποσοστό 50%, σε εφαρμογή της παρ. 1 του άρθ. 24 του ν. 4386/2016 (ΦΕΚ Α 83).

 

Λεπτομέρειες ΕΔΩ

Λήξη προθεσμίας: 29-05-2020