Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ.πρωτ. 34751/08-10-2020-Υποψήφιος Διδάκτωρ Κοινωνιολογίας ή Κοινωνικών Επιστημών (Κ.Α. 10032)

 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΕΛΚΕΠΚ), αφού έλαβε υπόψη την απόφαση της Συνεδρίασης 396/01-11-2018 της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης με αριθ. 16152/13-11-2018 (ΑΔΑ 6ΝΙΚ469Β7Γ-Ζ36) «Έγκριση του Οδηγού Σύναψης Συμβάσεων Εργασίας και Έργου του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Κρήτης»,  και την έγκριση της Επιτροπής Ερευνών για τη διεξαγωγή πρόσκλησης με αρ. Α2.12 απόφασης της Επιτροπής Ερευνών στη συνεδρίαση 652/05-10-2020 στo πλαίσιo υλοποίησης του έργου με ΚΑ 10032 και τίτλο «SODANET IN ACTION» (MIS 5023637)  (εφεξής «πρόγραμμα»), που εκτελείται στο Τμήμα Κοινωνιολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης, υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)), ενδιαφέρεται να συνάψει, σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου.

 

Λεπτομέρειες ΕΔΩ

Λήξη προθεσμίας: 23/10/2020