Διενέργεια δημόσιας κλήρωσης ορισμού μελών συλλογικού οργάνου για την παραλαβή πάσης φύσεως υλικών και βεβαίωσης εκτέλεσης πάσης φύσεως εργασιών για τις ανάγκες του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης για το οικονομικό έτος 2022

Παρακαλούμε δείτε το σχετικό αρχείο:

 (67)
 (72)
 (71)
 (69)
 (74)
 (87)
 (86)
 (77)
 (89)
Γρα.Δι.Μ Training of the Trainers (TOTT) (88)
 (75)