Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Αρ. Πρωτ. 19217/27-04-2021 για Υποβολή Πρότασης προς Σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου - Γραμματειακή και Διοικητική Υποστήριξη (ΚΑ 10722)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΕΛΚΕΠΚ), αφού έλαβε υπόψη την απόφαση της Συνεδρίασης 445/19-11-2020 της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης με αριθ. 14436/03-12-2020 (ΑΔΑ ΩΡ19469Β7Γ-Π6Κ) «Έγκριση του Οδηγού Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας και των παραρτημάτων του», και την έγκριση της Επιτροπής Ερευνών για τη διεξαγωγή πρόσκλησης με αρ. Α2.21 απόφασης της Επιτροπής Ερευνών στη συνεδρίαση 677/19-04-2021, στo πλαίσιo υλοποίησης του έργου με ΚΑ 10722 και τίτλο «NewLife4Drylands - Remote Sensing oriented Nature Based Solutions towards a New LIFE for Drylands [LIFE20 PRE/IT/000007]» εφεξής «πρόγραμμα», το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (European Commission), ενδιαφέρεται να συνάψει σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου.

Λεπτομέρειες στο πλήρες κείμενο της πρόσκλησης.

Αίτηση

 (67)
 (72)
 (71)
 (69)
 (74)
 (77)
 (75)