Οδηγίες για την εξεταστική περίοδο Φεβρουαρίου 2024

04/02/2024Οι εξετάσεις του Χειμερινού εξαμήνου 2023 – 2024 στο Π.Κ θα διενεργηθούν με εξ αποστάσεως μεθόδους και με χρήση ηλεκτρονικών μέσων που διαθέτει το Π.Κ όπου δεν είναι εφικτή η δια ζώσης διενέργεια εξετάσεων. Τα Τμήματα καθορίζουν τον χρόνο διεξαγωγής των εξετάσεων τους.

 

Οι εξ αποστάσεως εξετάσεις θα διενεργηθούν μέσω της πλατφόρμας elearn και των πλατφορμών τηλεδιασκέψεων (Teams,Zoom).  Ενδεικτικές μέθοδοι εξ αποστάσεως εξέτασης με χρήση ηλεκτρονικών μέσων:

- Γραπτή Εξέταση
- Προφορική εξέταση
- Διενέργεια εξ αποστάσεως παρουσιάσεων
- Συνδυασμό των παραπάνω.

 

Για τη διασφάλιση της ομαλής διενέργειας και τη διαφύλαξη της αξιοπιστίας των εξετάσεων συστήνεται να υπάρχει:

 

-Διαδικασία ταυτοποίησης των φοιτητών με την επίδειξη της φοιτητικής ταυτότητας ή άλλου επίσημου εγγράφου ταυτοποίησης

-Επιτήρηση με επαρκή αριθμό εποπτών (ένας επόπτης για έως 40 εξεταζόμενους), των οποίων η ευθύνη θα είναι να διασφαλίζουν το αδιάβλητο και την αξιοπιστία της εξέτασης

 

Υπεύθυνος για τη διεξαγωγή των εξ αποστάσεως εξετάσεων είναι ο υπεύθυνος καθηγητής του κάθε μαθήματος. Οι Διδάσκοντες συστήνεται να μεριμνήσουν για:

 

-Επιλογή τρόπου εξέτασης

-Δημιουργία εξέτασης μαθήματος

-Ενημέρωση φοιτητών για τον τρόπο εξέτασης μαθήματος

-Εξέταση μαθήματος

-Έλεγχο ταυτοπροσωπίας

-Ειδικές περιπτώσεις εξέτασης

-Απορίες και ερωτήσεις μετά τις εξετάσεις

 

Οι τοπικοί διαχειριστές των Τμημάτων θα παρέχουν τεχνική βοήθεια στην/στον διδάσκουσα/οντα σε ερωτήματα ή απορίες που έχουν και χρειάζονται επίλυση ή διευκρινήσεις.

 

Ο/Η εξεταζόμενος/η συστήνεται να:

-Να ακολουθεί τις οδηγίες των υπεύθυνων της εξέτασης

-Να διαθέτει κατά τη διάρκεια της εξέτασης την ακαδημαϊκή ταυτότητα (πάσο).

 

-------------------------------------------------------------------------------------

Απαραίτητες πληροφορίες για τις εξετάσεις από απόσταση:


 

-Συστάσεις αναφορικά με τη χρήση της πλατφόρμας ηλεκτρονικής μάθησης (https://elearn.uoc.gr/, moodle) κατά τη διάρκεια της εξεταστικής περιόδου, χειμερινού εξαμήνου, ακαδημαϊκού έτους 2023-2024, (Συστάσεις)

-Οδηγίες για Περιορισμό Πρόσβασης σε ηλεκτρονικό μάθημα της πλατφόρμας https://elearn.uoc.gr/, moodle (Οδηγίες)

-Αρχικές οδηγίες φοιτητών προς την πλατφόρμα https://elearn.uoc.gr/ (Οδηγίες )

-Οδηγός ενεργοποίησης για το Teams για όλους. (Οδηγός)

-Υποστήριξη πλατφόρμας τηλεδιάσκεψης ΖΟΟΜ. Οδηγίες για την διαμόρφωση των χαρακτηριστικών ασφάλειας συνεδριών.(Οδηγίες για τον διαχειριστή διενέργειας των εξετάσεων)

-Σύστημα κρατήσεων για τη χρήση της πλατφόρμας ηλεκτρονικής μάθησης elearn.uoc.gr (moodle) για εξέταση  μαθημάτων (κουίζ ή ανάθεση εργασίας) για την περίοδο της Εξεταστικής Φεβρουαρίου  2024 (κρατήσεις). Οι κρατήσεις γίνονται μέσω της υπηρεσίας υποστήριξης χρηστών helpdesk@uoc.gr.

-Για την παροχή διευκρινίσεων σε σχέση με τις εξετάσεις επικοινωνήστε με τον/την διδάσκοντα/ουσα του μαθήματος στο οποίο θα εξεταστείτε.

-Δεν γίνεται καταγραφή της διαδικασίας διεξαγωγής της εξέτασης στις πλατφόρμες.

-Η συμμετοχή των φοιτητών στις εξ αποστάσεως εξετάσεις είναι δυνατή μόνον εφόσον διαθέτουν τον απαραίτητο εξοπλισμό (προσωπικό υπολογιστή, σύνδεση στο διαδίκτυο, κάμερα, μικρόφωνο, ηχεία).

 

Ακολουθεί σειρά εγγράφων σχετικά με τη διαδικασία των εξετάσεων του χειμερινού εξαμήνου, ακαδημαϊκού έτους 2023-2024:

-Απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης σχετικά με τη διαδικασία των εξετάσεων του χειμερινού εξαμήνου, ακαδημαϊκού έτους 2023-2024 στα Ακαδημαϊκά Τμήματα και τις Σχολές του Πανεπιστημίου Κρήτης. Αναφέρεται το πρόγραμμα της εξεταστικής. (Απόφαση)

-Κανονισμός για την εφαρμογή της ηλεκτρονικής μάθησης/εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. (Κανονισμός)

-Οδηγός Συμμόρφωσης στο Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων του Πανεπιστημίου Κρήτης (Οδηγός Συμμόρφωσης)

 

 (67)
Συγχρηματοδοτούμενα Έργα (92)
 (72)
 (93)
 (71)
 (69)
 (90)
 (89)
Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης (88)