Καθορισμός του τόπου, χρόνου και της διαδικασίας διενέργειας της εκλογής εκπροσώπου, τακτικού και αναπληρωματικού, στη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Κρήτης

[1] ΟΡΙΖΟΥΜΕ ως χώρο διεξαγωγής των εκλογών για την Τρίτη 28 Νοεμβρίου 2017, από 09:00 π.μ. έως 15:00 μ.μ.

[α ] για τα μέλη ΕΔΙΠ που υπηρετούν σε ακαδημαϊκές μονάδες η έδρα των οποίων είναι το Ηράκλειο, την αίθουσα

Κ107 στο ισόγειο του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών.

[β ] για τα μέλη ΕΔΙΠ που υπηρετούν σε ακαδημαϊκές μονάδες η έδρα των οποίων είναι το Ρέθυμνο, την αίθουσα

εκδηλώσεων της πανεπιστημιακής Βιβλιοθήκης.

Εφόσον προκύψει ανάγκη επαναληπτικής ψηφοφορίας αυτή θα πραγματοποιηθεί την επόμενη εργάσιμη ημέρα,

ήτοι Τετάρτη 29 Νοεμβρίου 2017, κατά τις ίδιες ώρες έναρξης και λήξης και στα ίδια εκλογικά τμήματα.

[2] ΚΑΘΟΡΙΖΟΥΜΕ ότι για την εκλογή θα χρησιμοποιηθούν έντυπα, ορθογώνια ψηφοδέλτια από λευκό χαρτί τα

οποία θα φέρουν τις ίδιες διαστάσεις, και συγκεκριμένα το ψηφοδέλτιο θα είναι το μισό χαρτί του Α4. Στα

ψηφοδέλτια να χρησιμοποιείται γραμματοσειρά μαύρης απόχρωσης. Οι εκλογικοί φάκελοι που θα

χρησιμοποιηθούν θα είναι ομοιόμορφοι και από αδιαφανές χαρτί λευκής απόχρωσης.

Η έκδοση των ψηφοδελτίων θα πραγματοποιηθεί με ευθύνη των δυο επιτροπών.

Η παρούσα απόφαση, πέραν των προβλεπόμενων από τις σχετικές διατάξεις, θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του

Πανεπιστημίου Κρήτης, και θα καταχωρηθεί στο πρόγραμμα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ.

Ανακήρυξη υποψηφίων για τις εκλογές ανάδειξης εκπροσώπου, τακτικού και αναπληρωματικού, της κατηγορίας του Ειδικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π) στη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Κρήτης

 

ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΑΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΑΝΑΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΟΜΟΦΩΝΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ για την ανάδειξη τακτικού και αναπληρωματικού εκπροσώπου στη

Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Κρήτης, τα μέλη της κατηγορίας του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού

(Ε.ΔΙ.Π) :

[α] ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗ ΣΥΜΕΩΝ του ΘΕΟΛΟΓΟΥ

[β] ΦΑΣΟΥΛΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Η παρούσα απόφαση, πέραν των προβλεπόμενων από τις σχετικές διατάξεις, θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του

Πανεπιστημίου Κρήτης, και θα καταχωρηθεί στο πρόγραμμα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ.

 

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ