Αποτελέσματα για την ανάδειξη Κοσμήτορα της Ιατρικής Σχολής

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της σημερινής επαναληπτικής εκλογής, ο Καθηγητής πρώτης βαθμίδας κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΧΙΑΔΑΚΗΣ εκλέγεται  ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης, δεδομένου ότι συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων.

Παρακαλούμε δείτε στο αρχείο που ακολουθεί τα αποτελέσματα αναλυτικά.

 

 

 

 

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Εκλογής Διευθυντή Εργαστηρίου Επεξεργασίας Δεδομένων της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών

Πραγματοποιήθηκαν σήμερα, 31 Ιουλίου 2020, οι εκλογές για την ανάδειξη Διευθυντή του Εργαστηρίου Επεξεργασίας Δεδομένων της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών (ΣΘΤΕ) του Πανεπιστημίου Κρήτης. Οι εκλογές διεξήχθησαν ομαλά με ψηφοφορία μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας (σύστημα «ΖΕΥΣ»), σύμφωνα με την ισχύουσα περί των εκλογών νομοθεσία (Ν. 4485/2017 (Φ.Ε.Κ. 114/τ.Α΄/04.08.2017, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 4692/2020 (Α΄ 111), Ν. 4690/2020 (Α΄ 104) και την υπ’ αριθμόν 77561/Ζ1/22.06.2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Β΄ 2481). Κατά της διαδικασίας δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση. Μοναδικός υποψήφιος για τη θέση του Διευθυντή του Εργαστηρίου Επεξεργασίας Δεδομένων της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης, όπως υπέβαλε με την αριθμ. πρωτ. 7628/13-07-2020 ήτανο κ.:

Αντώνιος Σαββίδης του Ανέστη, Καθηγητής πρώτης βαθμίδας του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών.

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Εκλογής Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου στο Τμήμα Επιστήμης Υπολοιγστών

 

Παρακαλούμε δείτε παρακάτω στο αρχείο που ακολουθεί την αναλυτική ανακοίνωση

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων εκλογής Διευθυντή Μουσείου Ιατρικής Κρήτης, της Ιατρικής Σχολής του ΠΚ

Συγκρότηση Τριμελούς Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης για το χρονικό διάστημα από 01.09.2020 έως 31.08.2022

Ορίζουμε Τριμελή Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή για την ανάδειξη ΠΡΟΕΔΡΟΥ και ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ του ΤΜΗΜΑΤΟΣ Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης για το χρονικό διάστημα από 01.09.2020 έως 31.08.2022, ως ακολούθως:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. Γεώργιος Κοπιδάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών Πανεπιστημίου Κρήτης.

2.Μαρία Χατζηνικολαϊδου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών Πανεπιστημίου Κρήτης.

3. Κωνσταντίνος Στούμπος, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών Πανεπιστημίου Κρήτης.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. Ανδρέας Λυμπεράτος, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών Πανεπιστημίου Κρήτης.

2. Νικόλαος Πελεκάνος, Καθηγητής Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών Πανεπιστημίου Κρήτης.

3. Γεράσιμος Αρματάς, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών Πανεπιστημίου Κρήτης.

 

Παρακαλούμε δείτε παρακάτω στο αρχείο που ακολουθεί την αναλυτική ανακοίνωση

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων εκλογής Κοσμήτορα Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών

 

Παρακαλούμε δείτε παρακάτω στο αρχείο που ακολουθεί τα αποτελέσματα εκλογής ανάδειξης Κοσμήτορα της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Π.Κ.  για το χρονικό διάστημα από 01.09.2020 έως 31.08.2023.

 

Προκήρυξη Διενέργειας Εκλογών και Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων για την ανάδειξη εκπροσώπων του ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π.) στη Γενική Συνέλευση της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών και στην Κοσμητεία

 

Προκηρύσσουμε εκλογές, μέσω κάλπης, για την ανάδειξη εκπροσώπων του Προσωπικού της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης και των αναπληρωτών αυτών, ήτοι ενός εκπροσώπου τωνμελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του ΠανεπιστημίουΚρήτης και του αναπληρωτή του, ενός εκπροσώπου των μελών του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού(Ε.ΔΙ.Π.) της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης και του αναπληρωτή του, προκειμένουνα συμμετέχουν κατά περίπτωση στα Συλλογικά Όργανα, ήτοι Γενική Συνέλευση Σχολής Κοινωνικών Επιστημώνκαι την Κοσμητεία για διετή θητεία κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) σε συνδυασμό μετις διατάξεις της υπ’ αριθμόν 144363/Ζ1/01.09.2017 διευκρινιστικής εγκυκλίου, της υπ’ αριθμόν153348/Ζ1/15.09.2017 Υπουργικής Απόφασης (Φ.Ε.Κ. 3255/τ.Β΄/15.09.2017) όπως τροποποιήθηκε με την υπ’αριθμόν 191014/Ζ1/13.11.2017 (Φ.Ε.Κ. 3969/τ.Β΄/13.11.2017) απόφαση, καθώς και της υπ’ αριθμόν159165/Ζ1/25.09.2017 (Φ.Ε.Κ. Β΄3453/04.10.2017) Υπουργικής Απόφασης.

[β] Ορίζουμε ως ημερομηνία διεξαγωγής των εκλ ογών την 30η του μηνός Ι ο υ λ ί ο υ του έτους 2020,ημέρα Πέμπτη, από τις 10:00 το πρωί έως τις 12:00 το μεσημέρι, και εφόσον προκύψει ανάγκη επαναληπτικήςψηφοφορίας ορίζουμε την ακριβώς επόμενη εργάσιμη ημέρα Παρασκευή, 31 Ιουλίου 20120, κατά τις ίδιεςώρες, με την ίδια εκλογική διαδικασία.

Παρακαλούμε δείτε παρακάτω στο αρχείο που ακολουθεί την αναλυτική προκήρυξη

 

ΠΡΥΤΑΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2020 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ- Ευχαριστήριο μήνυμα Γ. Κοντάκη

 

Αγαπητά μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του Πανεπιστημίου Κρήτης,

Σας ευχαριστούμε από καρδιάς για την πολύ μεγάλη συμμετοχή στην κορυφαία δημοκρατική διαδικασία ανάδειξης της νέας Πρυτανικής Αρχής που σηματοδοτεί το κοινό ενδιαφέρον και αγωνία για το μέλλον του Πανεπιστημίου μας. Αισθανόμαστε μεγάλο το βάρος της ευθύνης που μας αναθέσατε και δεσμευόμαστε να ανταποκριθούμε στην εμπιστοσύνη με την οποία μας περιβάλατε για να πραγματώσουμε τις προσδοκίες όλων, για ένα Πανεπιστήμιο πρότυπο στην εκπαίδευση, την έρευνα και τη σχέση του με την κοινωνία.

Ανακοίνωση Πρύτανη Πανεπιστημίου Κρήτης, καθηγητή Παναγιώτη Τσακαλίδη

 

Αγαπητά μέλη της Κοινότητας,

 

Ευχαριστούμε θερμά όσες και όσους μας τίμησαν με την ψήφο τους. Δώσαμε τον αγώνα τον καλό. Η ικανοποίηση θα μας μείνει, παρά το αποτέλεσμα. Ευχόμαστε στον κ. Κοντάκη και στο σχήμα του να έχουν μια ευδόκιμη θητεία προς όφελος του Πανεπιστημίου που όλοι θέλουμε να το δούμε να ανταποκρίνεται κατά τον καλύτερο τρόπο στις ανάγκες της έρευνας, της εκπαίδευσης και της κοινωνίας.

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων Πρυτανικών Εκλογών

 

Παρακαλούμε δείτε παρακάτω στο αρχείο που ακολουθεί τα αναλυτικά αποτελέσματα των Πρυτανικών Εκλογών

Συγκρότηση Τριμελούς Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Βιολογίας της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης για το χρονικό διάστημα από 01.09.2020 έως 31.08.2022

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Ορίζουμε Τριμελή Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή για την ανάδειξη ΠΡΟΕΔΡΟΥ και ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ του ΤΜΗΜΑΤΟΣ Βιολογίας της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης για το χρονικό διάστημα από 01.09.2020 έως 31.08.2022, ως ακολούθως :

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. Κωνσταντία Λύκα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήματος Βιολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης.

2. Γεώργιος Χαλεπάκης, Καθηγητής Τμήματος Βιολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης.

3. Κρίτων Καλαντίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Βιολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. Ηλέκτρα Γκιζελή , Καθηγήτρια Τμήματος Βιολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης.

2. Κυριακή Σιδηροπούλου, Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήματος Βιολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης.

3. Νικόλαος Πουλακάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Βιολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης.

 

Σημειώνεται ότι Πρόεδρος της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής είναι το ανώτερης βαθμίδας αρχαιότερο μέλος Δ.Ε.Π. (άρθρο 23, παρ.6 εδάφιο 3 του ν.4485/2017 Α΄ 114).

Τη γραμματειακή υποστήριξη στην επιτροπή παρέχει, η κα Μαρία Σμυρνάκη Προϊσταμένη της Γραμματείας του Τμήματος Βιολογίας της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών, και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, η κα Ιωάννα Βλατάκη, Υπάλληλος της Γραμματείας του Τμήματος Βιολογίας της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών.

Παρακαλούμε δείτε παρακάτω στο αρχέιο που ακολουθεί την αναλυτική πράξη

Ανακήρυξη υποψηφίων, για τις εκλογές για την ανάδειξη του Κοσμήτορα της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών, για το χρονικό διάστημα από 01.09.2020 έως 31.08.2023

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

ΑΝΑΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΟΜΟΦΩΝΑ ΩΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ

[α1] με βάση την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υποψηφιότητάς του και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, για τις επικείμενες εκλογές της 22ης Ιουλίου 2020, για την ανάδειξη του Κοσμήτορα της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης, τον Καθηγητή του Τμήματος Χημείας της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών, κύριο Νικόλαο Χανιωτάκη του Αντωνίου Καθηγητή πρώτης βαθμίδας Τμήματος Χημείας, ως υποψήφιο Κοσμήτορα 

[α2] με βάση την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υποψηφιότητάς του και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, για τις επικείμενες εκλογές της 22ης Ιουλίου 2020, για την ανάδειξη του Κοσμήτορα της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης, τον Καθηγητή του Τμήματος Χημείας της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών, κύριο Εμμανουήλ Στρατάκη του Σταύρου Καθηγητή πρώτης βαθμίδας Τμήματος Χημείας, ως υποψήφιο Κοσμήτορα

 

Παρακαλούμε δείτε παρακάτω στο αρχείο που ακολουθεί την αναλυτική απόφαση

Συγκρότηση Πενταμελούς Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής για την ανάδειξη ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης για το χρονικό διάστημα από 01.09.2020 έως 31.08.2023

 

Ορίζουμε πενταμελή Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή για την ανάδειξη ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης για το χρονικό διάστημα από 01.09.2020 έως 31.08.2023, ως ακολούθως :

 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. Μαρία Βαμβακάκη, Καθηγήτρια Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών Πανεπιστημίου Κρήτης.

2. Γεώργιος Βασιλικογιαννάκης, Καθηγητής Τμήματος Χημείας Πανεπιστημίου Κρήτης.

3. Ελευθέριος Ηλιόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Φυσικής Πανεπιστημίου Κρήτης.

4. Αντώνιος Σαββίδης, Καθηγητής Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών Πανεπιστημίου Κρήτης.

5. Αλέξανδρος Κουβιδάκης Καθηγητής Τμήματος Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών Πανεπιστημίου Κρήτης

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. Κωνσταντία Λύκα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήματος Βιολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης.

2. Αθανάσιος Κουτσολέλος , Καθηγητής Τμήματος Χημείας Πανεπιστημίου Κρήτης.

3. Γεώργιος Τσιρώνης, Καθηγητής Τμήματος Φυσικής Πανεπιστημίου Κρήτης. Πανεπιστημιούπολη Βουτών, κτίριο Διοίκησης Β’, 70013, Bασιλικά Βουτών, Ηράκλειο Τηλ.: 2810-393200, Fax:2810-393202, e-mail: dean_se@uoc.gr Αναρτητέα στο Διαδίκτυο/ΑΔΑ

4. Ιωάννης Τζίτζικας, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών Πανεπιστημίου Κρήτης 5. Παναγιώτης Χατζηπαντελίδης Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών Πανεπιστημίου Κρήτης

Παρακαλούμε δείτε παρακάτω στο αρχείο που ακολουθεί την αναλυτική ανακοίνωση

 

Ανακήρυξη Υποψηφίων για τις εκλογές για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπλ. Προέδρου στο Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών

Παρακαλώ δείτε συνημμένα προς ενημέρωσή σας την απόφαση της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής για την  ανακήρυξη των υποψηφίων  για τη διενέργεια των εκλογών ανάδειξης Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου στο  Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών. Υποψήφιοι ανακηρύχθηκαν:

  • για το αξίωμα του Προέδρου  ο Καθηγητής του Τμήματος κ.  Αντώνιος Αργυρός (μοναδικός υποψήφιος) και
  • για το αξίωμα του Αναπληρωτή Προέδρου ο Καθηγητής του Τμήματος κ. Αγγελος Μπίλας (μοναδικός υποψήφιος)

Tην συνημμένη απόφαση μπορείτε να την δείτε και στον ιστότοπο του Τμήματος: https://www.csd.uoc.gr/CSD/index.jsp?content=news&ann=286 

 

Οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη 23 Ιουλίου 2020, από 09:00 π.μ. έως 16:00 μ.μ. με ηλεκτρονική ψηφοφορία μέσω του συστήματος ZEΥΣ σύμφωνα με την Προκήρυξη των εκλογών. Εφόσον προκύψει ανάγκη επαναληπτικής ψηφοφορίας αυτή θα πραγματοποιηθεί την επόμενη εργάσιμη ημέρα Παρασκευή 24 Ιουλίου 2020,  κατά τις ίδιες ώρες έναρξης και λήξης.

Προκήρυξη Διενέργειας Εκλογών & Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων για την ανάδειξη Πρόεδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας υλικών της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης

Την προκήρυξη εκλογών μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών, της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης για διετή θητεία, με ημερομηνία έναρξης την 01η.09.2020 και λήξη την 31η .08.2022.2.

Ορίζουμε ως ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών την 30η του μηνός Ιουλίου του έτους 2020, ημέρα Πέμπτη, από τις 09:00 έως τις 14:00 και εφόσον προκύψει ανάγκη επαναληπτικής ψηφοφορίας ορίζουμε την ακριβώς επόμενη εργάσιμη ημέρα Παρασκευή 31 Ιουλίου 2020, κατά τις ίδιες ώρες και με την ίδια εκλογική διαδικασία.

Καλούμε τα ενδιαφερόμενα μέλη ΔΕΠ υποψηφίους, για τη θέση του Προέδρου και του Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας υλικών, που πληρούν τις προϋποθέσεις των κείμενων διατάξεων, να υποβάλουν δήλωση υποψηφιότητας, (συνημμένη αίτηση και υπεύθυνη δήλωση) στη Γραμματεία της οικείας Κοσμητείας, αυτοπροσώπως, μέσω εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, ηλεκτρονικά (msmyrnaki@uoc.gr) ή επιστολικά από τις 16 Ιουλίου 2020, ημέρα Πέμπτη μέχρι στις 22 Ιουλίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα έως τις 14:30.

Προκήρυξη Διενέργειας Εκλογών & Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάδειξη Διευθυντή του Εργαστηρίου Επεξεργασίας Δεδομένων της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του ΠΚ

 

Προκήρυξη εκλογών μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας για την ανάδειξη Διευθυντή Εργαστηρίου Επεξεργασίας Δεδομένων της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης με τριετή θητεία από 01/09/2020 έως 31/08/2023.2.

Ορίζουμε ως ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών την 31η του μηνός Ιουλίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή, από τις 08:00 έως τις 15:00 και εφόσον προκύψει ανάγκη επαναληπτικής ψηφοφορίας ορίζουμε την ακριβώς επόμενη εργάσιμη ημέρα Δευτέρα 3 Αυγούστου 2020, κατά τις ίδιες ώρες και με την ίδια εκλογική διαδικασία.

Καλούμε τα ενδιαφερόμενα μέλη ΔΕΠ για τη θέση του Διευθυντή Εργαστηρίου Επεξεργασίας Δεδομένων της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης, που πληρούν τις προϋποθέσεις των κείμενων διατάξεων, να υποβάλουν δήλωση υποψηφιότητας, (συνημμένη αίτηση και υπεύθυνη δήλωση) στη Γραμματεία της οικείας Κοσμητείας, αυτοπροσώπως, μέσω εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, ηλεκτρονικά (msmyrnaki@uoc.gr) ή επιστολικά από τις 7 Ιουλίου 2020, ημέρα Τρίτη μέχρι στις 20 Ιουλίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα έως τις 14:30.

Παρακαλούμε δείτε παρακάτω στο αρχείο που ακολουθεί την αναλυτική προκήρυξη

Προκήρυξη Διενέργειας Εκλογών & Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων για την ανάδειξη ΠΡΟΕΔΡΟΥ και ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης για το χρονικό διάστημα από 01.9.2020 έως 31.08.2022

 

Προκηρύσσουμε εκλογές, μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, προκειμένου να αναδειχθεί ο/η Πρόεδρος και ο/η Αναπληρωτής Πρόεδρος του Τμήματος Φιλολογίας, της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης για διετή θητεία, με ημερομηνία έναρξης την 01 η.09.2020 και λήξη την 31η.08.2022.

Ορίζουμε ως ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών την 22η του μηνός Ιουλίου του έτους 2020, ημέρα Τετάρτη, από τις 09:00 π.μ. έως τις 13:00 μ.μ. και εφόσον προκύψει ανάγκη επαναληπτικής ψηφοφορίας ορίζουμε την ακριβώς επόμενη εργάσιμη ημέρα Πέμπτη 23 Ιουλίου 2020, κατά τις ίδιες ώρες και με την ίδιαεκλογική διαδικασία.

Καλούμε τους ενδιαφερόμενους/ενδιαφερόμενες υποψηφίους, για το αξίωμα του Προέδρου και του Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Φιλολογίας, που πληρούν τις προϋποθέσεις των κείμενων διατάξεων, να υποβάλουν δήλωση υποψηφιότητας, στη Γραμματεία της οικείας Κοσμητείας, από τις 6 Ιουλίου2020, ημέρα Δευτέρα έως τις 10 Ιουλίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα έως τις 12:00 μ..

 

Παρακαλούμε δείτε παρακάτω στο αρχείο που ακολουθεί την αναλυτική προκήρυξη

 

Προκήρυξη Διενέργειας Εκλογών & Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων για την ανάδειξη ΠΡΟΕΔΡΟΥ και ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης για το χρονικό διάστημα από 01.9.2020 έως 31.08.2022

 

Προκηρύσσουμε εκλογές, μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, προκειμένου να αναδειχθεί ο/η Πρόεδρος και ο/η Αναπληρωτής Πρόεδρος του Τμήματος Φιλολογίας, της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης για διετή θητεία, με ημερομηνία έναρξης την 01 η.09.2020 και λήξη την 31η.08.2022.

 

Ορίζουμε ως ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών την 22η του μηνός Ιουλίου του έτους 2020, ημέρα Τετάρτη, από τις 09:00 π.μ. έως τις 13:00 μ.μ. και εφόσον προκύψει ανάγκη επαναληπτικής ψηφοφορίας ορίζουμε την ακριβώς επόμενη εργάσιμη ημέρα Πέμπτη 23 Ιουλίου 2020, κατά τις ίδιες ώρες και με την ίδια εκλογική διαδικασία.

 

Καλούμε τους ενδιαφερόμενους/ενδιαφερόμενες υποψηφίους, για το αξίωμα του Προέδρου και του Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Φιλολογίας, που πληρούν τις προϋποθέσεις των κείμενων διατάξεων, να υποβάλουν δήλωση υποψηφιότητας, στη Γραμματεία της οικείας Κοσμητείας, από τις 6 Ιουλίου 2020, ημέρα Δευτέρα έως τις 10 Ιουλίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα έως τις 12:00 μ..

 

Παρακαλούμε δείτε παρακάτω στο αρχείο που ακολουθεί την αναλυτική προκήρυξη

 

Προκήρυξη Διενέργειας Εκλογών & Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων για την ανάδειξη ΠΡΟΕΔΡΟΥ και ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης για το χρονικό διάστημα από 01.9.2020 έως 31.08.2022

 

Προκηρύσσουμε εκλογές, μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, προκειμένου να αναδειχθεί ο/η Πρόεδρος και ο/η Αναπληρωτής Πρόεδρος του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας, της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης για διετή θητεία, με ημερομηνία έναρξης την 01η.09.2020 και λήξη την 31η.08.2022.

 

Ορίζουμε ως ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών την 22η του μηνός Ιουλίου του έτους 2020, ημέρα Τετάρτη, από τις 09:00 π.μ. έως τις 13:00 μ.μ. και εφόσον προκύψει ανάγκη επαναληπτικής ψηφοφορίας ορίζουμε την ακριβώς επόμενη εργάσιμη ημέρα Πέμπτη 23 Ιουλίου 2020, κατά τις ίδιες ώρες και με την ίδια εκλογική διαδικασία.

 

Καλούμε τους ενδιαφερόμενους/ενδιαφερόμενες υποψηφίους, για το αξίωμα του Προέδρου και του Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας, που πληρούν τις προϋποθέσεις των[3]κείμενων διατάξεων, να υποβάλουν δήλωση υποψηφιότητας, στη Γραμματεία της οικείας Κοσμητείας, από τις 6 Ιουλίου 2020, ημέρα Δευτέρα έως τις 10 Ιουλίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα έως τις 12:00 μ..

 

Παρακαλούμε δείτε παρακάτω στο αρχείο που ακολουθεί την αναλυτική προκήρυξη

 

Προκήρυξη Διενέργειας Εκλογών& Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων για την ανάδειξη ΠΡΟΕΔΡΟΥ και ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ της Φιλοσοφικής Σχολής του Π Κ από 01.9.2020 έως 31.08.2022

 

Προκηρύσσουμε εκλογές, μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, προκειμένου να αναδειχθεί ο/η Πρόεδρος και ο/η Αναπληρωτής Πρόεδρος του Τμήματος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών, της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης για διετή θητεία, με ημερομηνία έναρξης την 01η.09.2020 και λήξη την 31η.08.2022.

 

Ορίζουμε ως ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών την 22η του μηνός Ιουλίου του έτους 2020, ημέρα Τετάρτη, από τις 09:00 π.μ. έως τις 13:00 μ.μ. και εφόσον προκύψει ανάγκη επαναληπτικής ψηφοφορίας ορίζουμε την ακριβώς επόμενη εργάσιμη ημέρα Πέμπτη 23 Ιουλίου 2020, κατά τις ίδιες ώρες και με την ίδια εκλογική διαδικασία.

 

Καλούμε τους ενδιαφερόμενους/ενδιαφερόμενες υποψηφίους, για το αξίωμα του Προέδρου και του Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών, που πληρούν τις προϋποθέσεις των κείμενων διατάξεων, να υποβάλουν δήλωση υποψηφιότητας, στη Γραμματεία της οικείας Κοσμητείας, από τις 6 Ιουλίου 2020, ημέρα Δευτέρα έως τις 10 Ιουλίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα έως τις 12:00 μ..

 

Παρακαλούμε δείτε παρακάτω στο αρχείο που ακολουθεί την αναλυτική προκήρυξη

 

Προκήρυξη Διενέργειας Εκλογών & Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων για την ανάδειξη ΠΡΟΕΔΡΟΥ και ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ του Τμήματος ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του ΠK

 

Προκήρυξη εκλογών μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Βιολογίας, της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης για διετή θητεία, με ημερομηνία έναρξης την 01η.09.2020 και λήξη την 31η .08.2022.

Ορίζουμε ως ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών την 27 του μηνός Ιουλίου του έτους 2020, ημέρα Δευτέρα από τις 09:00 έως τις 14:00 και εφόσον προκύψει ανάγκη επαναληπτικής ψηφοφορίας ορίζουμε την ακριβώς επόμενη εργάσιμη ημέρα Τρίτη 28 Ιουλίου 2020, κατά τις ίδιες ώρες και με την ίδια εκλογική διαδικασία.

Καλούμε τα ενδιαφερόμενα μέλη ΔΕΠ υποψηφίους, για τη θέση του Προέδρου και του Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Βιολογίας, που πληρούν τις προϋποθέσεις των κείμενων διατάξεων, να υποβάλουν δήλωση υποψηφιότητας, (συνημμένη αίτηση και υπεύθυνη δήλωση) στη Γραμματεία της οικείας Κοσμητείας, αυτοπροσώπως, μέσω εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, ηλεκτρονικά (msmyrnaki@uoc.gr) ή επιστολικά από τις 2 Ιουλίου 2020, ημέρα Πέμπτη μέχρι στις 8 Ιουλίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα έως τις 14:30.

Παρακαλούμε δείτε παρακάτω την αναλυτική προκήρυξη

 

Προκήρυξη Διενέργειας Εκλογών & Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων για την ανάδειξη Διευθυντών Τομέων του Τμήματος Βιολογίας της Σχολής ΘετικώνκαιΤεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΕΚΛΟΓΕΣ, μέσω ΚΑΛΠΗΣ, προκειμένου να αναδειχθούν οι ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ στους κάτωθι, ΤΟΜΕΙΣτου ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης, για τη χρονική περίοδο, από 01 Σεπτεμβρίου 2020 έως 31 Αυγούστου 2021, δεδομένου ότι η θητεία των υπηρετούντων Διευθυντών λήγει στις 31.08.2020:‐ Τομέα Βιοχημείας, Μοριακής Βιολογίας και Βιολογίας Κυττάρου και Ανάπτυξης‐Τομέα Βιολογίας Οργανισμών, Πληθυσμών και Περιβάλλοντος και Θαλάσσιας Βιολογίας

 

ΟΡΙΖΟΥΜΕ ως ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών την Πέμπτη 23 Ιουλίου 2020, από 10:00 π.μ. έως 12:00μ.μ. και σε χώρο που θα οριστεί από την Εφορευτική Επιτροπή. Εφόσον προκύψει ανάγκη επαναληπτικής ψηφοφορίας αυτή θα πραγματοποιηθεί την ίδια ημέρα Πέμπτη 23 Ιουλίου 2020, από 13:00 έως 15:00 στο ίδιο εκλογικό τμήμα και με την ίδια Εφορευτική Επιτροπή.

 

ΚΑΛΟΥΜΕ τους ενδιαφερόμενους/ενδιαφερόμενες υποψηφίους για τη θέση Διευθυντή στους ανωτέρω Τομείς του Τμήματος Βιολογίας της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης, που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 27 του ν.4485/2017, να υποβάλλουν την υποψηφιότητά τους, στον Πρόεδρος του Τμήματος Βιολογίας δια της Γραμματείας του οικείου Τμήματος, προσωπικά, μέσω εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, ηλεκτρονικά ή επιστολικά, από Τετάρτη 1 Ιουλίου 2020 μέχρι και την Τρίτη 7 Ιουλίου 2020 και ώρα 14.30.

 

Παρακαλούμε δείτε παρακάτω την αναλυτική προκήρυξη

 

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Χημείας

 

Προκήρυξη εκλογών μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Χημείας, της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης για διετή θητεία, με ημερομηνία έναρξης την 01η .09.2020 και λήξη την 31η .08.2022.

Ορίζουμε ως ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών την 23η του μηνός Ιουλίου του έτους 2020, ημέρα Πέμπτη, από τις 09:00 έως τις 14:00 και εφόσον προκύψει ανάγκη επαναληπτικής ψηφοφορίας ορίζουμε την ακριβώς επόμενη εργάσιμη ημέρα Παρασκευή 24 Ιουλίου 2020, κατά τις ίδιες ώρες και με την ίδια εκλογική διαδικασία.

Καλούμε τα ενδιαφερόμενα μέλη ΔΕΠ υποψηφίους, για τη θέση του Προέδρου και του Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Χημείας, που πληρούν τις προϋποθέσεις των κείμενων διατάξεων, να υποβάλουν δήλωση υποψηφιότητας, (συνημμένη αίτηση και υπεύθυνη δήλωση) στη Γραμματεία της οικείας Κοσμητείας, αυτοπροσώπως, μέσω εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, ηλεκτρονικά (msmyrnaki@uoc.gr) ή επιστολικά από τις 1 Ιουλίου 2020, ημέρα Τετάρτη μέχρι στις 7 Ιουλίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα έως τις 14:30.

 

Παρακαλούμε δείτε παρακάτω στο αρχείο που ακολουθεί την αναλυτική προκήρυξη

 

Προκήρυξη εκλογών Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου Τμήματος Ψυχολογίας 2020

[A1] Προκηρύσσουμε εκλογές, μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, προκειμένου να αναδειχθεί ο Πρόεδρος και ο Αναπληρωτής Πρόεδρος του Τμήματος Ψυχολογίας, της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης για διετή θητεία, με ημερομηνία έναρξης την 01η.09.2020 και λήξη την 31η.08.2022.

[A2] Ορίζουμε ως ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών την 22η του μηνός Ιουλίου του έτους 2020, ημέρα Τετάρτη, από τις 09:00 έως τις 14:00 και εφόσον προκύψει ανάγκη επαναληπτικής ψηφοφορίας ορίζουμε την ακριβώς επόμενη εργάσιμη ημέρα Πέμπτη 23 Ιουλίου 2020, κατά τις ίδιες ώρες και με την ίδια εκλογική διαδικασία.

[A3] Καλούμε τους ενδιαφερόμενους/ενδιαφερόμενες υποψηφίους, για το αξίωμα του Προέδρου και του Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Ψυχολογίας, που πληρούν τις προϋποθέσεις των κείμενων διατάξεων,να υποβάλουν δήλωση υποψηφιότητας, στη Γραμματεία της οικείας Κοσμητείας, από τις 6 Ιουλίου 2020, ημέρα Δευτέρα έως τις 10 Ιουλίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα έως τις 14:00 μ.μ..

 

Παρακαλούμε δείτε παρακάτω στο αρχείο που ακολουθεί την αναλυτική προκήρυξη

 

Προκήρυξη Διενέργειας Εκλογών και Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης για το χρονικό διάστημα 1.9.2020 έως 31.8.2022

[A1] Προκηρύσσουμε εκλογές, μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, προκειμένου να αναδειχθεί ο Πρόεδρος και ο Αναπληρωτής Πρόεδρος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης για διετή θητεία, με ημερομηνία έναρξης την 01η.09.2020 και λήξη την 31η.08.2022.

[A2] Ορίζουμε ως ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών την 22η του μηνός Ιουλίου του έτους 2020, ημέρα Τετάρτη, από τις 09:00 π.μ. έως τις 13:00 μ.μ. και εφόσον προκύψει ανάγκη επαναληπτικής ψηφοφορίας ορίζουμετην ακριβώς επόμενη εργάσιμη ημέρα Πέμπτη 23 Ιουλίου 2020, κατά τις ίδιες ώρες και με την ίδια εκλογική διαδικασία.

Παρακαλούμε δείτε παρακάτω στο αρχείο που ακολουθεί την αναλυτική προκήρυξη

Προκήρυξη Εκλογών για Πρόεδρο και Αναπληρωτή Πρόεδρο Τμήματος Κοινωνιολογίας 2020-2022

[A1] Προκηρύσσουμε εκλογές, μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, προκειμένου να αναδειχθεί ο Πρόεδρος και ο Αναπληρωτής Πρόεδρος του Τμήματος Κοινωνιολογίας, της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης για διετή θητεία, με ημερομηνία έναρξης την 01η.09.2020 και λήξη την 31η.08.2022.

[A2] Ορίζουμε ως ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών την 22η του μηνός Ιουλίου του έτους 2020, ημέρα Τετάρτη, από τις 09:00 έως τις 13:00 και εφόσον προκύψει ανάγκη επαναληπτικής ψηφοφορίας ορίζουμε την ακριβώς επόμενη εργάσιμη ημέρα Πέμπτη 23 Ιουλίου 2020, κατά τις ίδιες ώρες και με την ίδια εκλογική διαδικασία.

Παρακαλούμε δείτε παρακάτω στο αρχείο που ακολουθεί την αναλυτική προκήρυξη

Προκήρυξη διενέργειας εκλογών και πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων για την ανάδειξη εκπροσώπων του προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π.) στη Συνέλευση Τμήματος και στη Γενική Συνέλευση των Τομέων του Τμήματος Βιολογίας για το ακ. έτος 2020-2021

Προκηρύσσουμε εκλογές, μέσω κάλπης, για την ανάδειξη εκπροσώπων του Προσωπικού του Τμήματος Βιολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης και των αναπληρωτών αυτών, ήτοι ενός εκπροσώπου των μελών του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) Τμήματος Βιολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης και του αναπληρωτή του, και ενός εκπροσώπου των μελών του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) του Τμήματος Βιολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης και του αναπληρωτή του, προκειμένου να συμμετέχουν στη Συνέλευση Τμήματος και Γενική Συνέλευση Τομέων του Τμήματος Βιολογίας, για ετήσια θητεία κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄114) σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υπ΄ αριθμόν 144363/Ζ1/01.09.2017 διευκρινιστικής εγκυκλίου, της υπ’αριθμόν 153348/Ζ1/15.09.2017 Υπουργικής Απόφασης (Φ.Ε.Κ. 3255/τ.Β΄/15.09.2017) όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμόν 191014/Ζ1/13.11.2017 (Φ.Ε.Κ. 3969/τ.Β΄/13.11.2017) απόφαση, καθώς και της υπ’ αριθμόν159165/Ζ1/25.09.2017 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 3453/04.10.2017) Υπουργικής Απόφασης.

Η θητεία των οργάνων άρχεται στις 01.09.2020 και είναι ετήσια, βάσει νόμου.

[β] Ορίζουμε ως ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών την 23η του μηνός Ιουλίου του έτους 2020, ημέρα Πέμπτη, από τις 11:00 το πρωί έως τις 13:00 το μεσημέρι, και εφόσον προκύψει ανάγκη επαναληπτικής ψηφοφορίας ορίζουμε την ακριβώς επόμενη εργάσιμη ημέρα Παρασκευή, 24 Ιουλίου 2020, κατά τις ίδιες ώρες, την ίδια Εφορευτική Επιτροπή και με την ίδια εκλογική διαδικασία.

Η κάθε Εφορευτική Επιτροπή, ως όργανο διενέργειας των εκλογών με βάση το άρθρο 9 παρ. 4 της αριθμ.153348/Ζ1/15.09.2017 Υπουργικής Απόφασης (Φ.Ε.Κ. 3255/τ.Β΄/15.09.2017), σε συνδυασμό με το άρθρο 5 παρ. 1 της ιδίας απόφασης, θα ορίσει τον τόπο διεξαγωγής της ψηφοφορίας και το Εκλογικό Τμήμα, κατά περίπτωση.

[γ] Καλούμε τους ενδιαφερόμενους υποψήφιους/ενδιαφερόμενες υποψήφιες του προσωπικού των κατηγοριών ως άνω, για την εκπροσώπησή τους στη Συνέλευση Τμήματος και Γενική Συνέλευση Τομέων του Τμήματος Βιολογίας, ως κατωτέρω, που πληρούν τις προϋποθέσεις των κείμενων διατάξεων, να υποβάλλουν αίτηση/δήλωση υποψηφιότητας, από 30 Ιουνίου 2020 ημέρα Τρίτη μέχρι και τις 6 Ιουλίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα έως τις 14:00 μ.μ., στη Γραμματεία Τμήματος Βιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Παρακαλούμε δείτε παρακάτω στο αρχείο που ακολουθεί την αναλυτική προκήρυξη

 

 

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Κοσμήτορα της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Κοσμήτορα της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης με τριετή θητεία από 01/09/2020 έως 31/08/2023.

Ορίζουμε ως ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών την 22η του μηνός Ιουλίου του έτους 2020, ημέρα Τετάρτη, από τις 08:00 έως τις 15:00 και εφόσον προκύψει ανάγκη επαναληπτικής ψηφοφορίας ορίζουμε την ακριβώς επόμενη εργάσιμη ημέρα Πέμπτη 23 Ιουλίου 2020, κατά τις ίδιες ώρες και με την ίδια εκλογική διαδικασία.

Καλούμε τα ενδιαφερόμενα μέλη ΔΕΠ για τη θέση του Κοσμήτορα της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης, που πληρούν τις προϋποθέσεις των κείμενων διατάξεων, να υποβάλουν δήλωση υποψηφιότητας, (συνημμένη αίτηση και υπεύθυνη δήλωση) στη Γραμματεία της οικείας Κοσμητείας, αυτοπροσώπως, μέσω εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, ηλεκτρονικά (msmyrnaki@uoc.gr) ή επιστολικά από τις 29 Ιουνίου 2020, ημέρα Δευτέρα μέχρι στις 3 Ιουλίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα έως τις 14:30.

 

Παρακαλούμε δείτε παρακάτω στο αρχείο που ακολουθεί την Αναλυτική Προκήρυξη, το Υπόδειγμα της Αίτησης, το Υπόδειγμα της Υπεύθυνης Δήλωσης και το Υπόδειγμα της Δήλωσης για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων.

 

 

Θέσεις υποψήφιου Πρυτανικού Σχήματος (Γεωργίου Μ. Κοντάκη) | Σύντομη παρουσίαση των υποψηφίων

 

Ρέθυμνο/Ηράκλειο, 25 Ιουνίου 2020

 

Αγαπητές Συναδέλφισσες, Αγαπητοί Συνάδελφοι,

 

με τη χθεσινή απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης, το Ίδρυμα στις 20 Ιουλίου 2020 θα αποκτήσει νέα εκλεγμένη Πρυτανική Αρχή.

Σε συνέχεια της πρώτης επικοινωνίας μας, σήμερα καταθέτουμε στην κρίση σας τις προγραμματικές θέσεις του Σχήματός μας.

Σας καλούμε σε εποικοδομητικό ακαδημαϊκό διάλογο, για να συνδιαμορφώσουμε την επόμενη μέρα του Πανεπιστημίου μας.

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

 

Γιώργος Κοντάκης, Καθηγητής, Κοσμήτορας Ιατρικής Σχολής, Υποψήφιος Πρύτανης

 

Γιώργος Κοσιώρης, Καθηγητής, τ. Πρόεδρος Τμήματος Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών

 

Δημήτρης Μυλωνάκης, Καθηγητής, Κοσμήτορας Σχολής Κοινωνικών Επιστημών

 

Μιχάλης Παυλίδης, Καθηγητής, Πρόεδρος Τμήματος Βιολογίας

 

Κώστας Σπανουδάκης, Καθηγητής Τμήματος Φιλολογίας, Αντιπρύτανης ΠΚ

 

Θέσεις υποψήφιου Πρυτανικού Σχήματος Γ. Κοντάκη

Σύντομη παρουσίαση των υποψηφίων

Δημόσια υποστήριξη Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας μεταπτυχιακού φοιτητή του ΠΜΣ του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης.

Για τη δημόσια υποστήριξη της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας της Γεωργίας Σφακιανάκη του Αποστόλου, με τίτλο: «Το έγκλημα της γενοκτονίας, τα εγκλήματα πολέμου και το έγκλημα της επίθεσης κατά το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Mε έμφαση στη συμβατική εξέλιξη και τη δικαϊική υπόσταση του Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου» στις 25 Ιουνίου 2020  και ώρα 11:00 π.μ., μέσω τηλεδιάσκεψης, ενώπιον της ορισθείσας Τριμελούς Επιτροπής, η οποία αποτελείται από τους κκ: Ήβη-Αγγελική Μαυρομούστακου, Αλέξανδρο Κουτσογιάννη και Δημήτριο Ξενάκη, όποιος/α μεταπτυχιακός/η φοιτητής/τρια και όποιο άλλο μέλος της πανεπιστημιακής κοινότητας επιθυμεί, μπορεί να συνδεθεί στην ηλεκτρονική αίθουσα με σύνδεσμο:

https://zoom.us/j/2261361527?pwd=UGwzTGxFUGJwdGd1MUw0cnlQa3VIZz09

Καθορισμός του τόπου, χρόνου και της διαδικασίας διενέργειας της εκλογής εκπροσώπου, τακτικού και αναπληρωματικού, στη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Κρήτης

[1] ΟΡΙΖΟΥΜΕ ως χώρο διεξαγωγής των εκλογών για την Τρίτη 28 Νοεμβρίου 2017, από 09:00 π.μ. έως 15:00 μ.μ.

[α ] για τα μέλη ΕΔΙΠ που υπηρετούν σε ακαδημαϊκές μονάδες η έδρα των οποίων είναι το Ηράκλειο, την αίθουσα

Κ107 στο ισόγειο του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών.

[β ] για τα μέλη ΕΔΙΠ που υπηρετούν σε ακαδημαϊκές μονάδες η έδρα των οποίων είναι το Ρέθυμνο, την αίθουσα

εκδηλώσεων της πανεπιστημιακής Βιβλιοθήκης.

Εφόσον προκύψει ανάγκη επαναληπτικής ψηφοφορίας αυτή θα πραγματοποιηθεί την επόμενη εργάσιμη ημέρα,

ήτοι Τετάρτη 29 Νοεμβρίου 2017, κατά τις ίδιες ώρες έναρξης και λήξης και στα ίδια εκλογικά τμήματα.

[2] ΚΑΘΟΡΙΖΟΥΜΕ ότι για την εκλογή θα χρησιμοποιηθούν έντυπα, ορθογώνια ψηφοδέλτια από λευκό χαρτί τα

οποία θα φέρουν τις ίδιες διαστάσεις, και συγκεκριμένα το ψηφοδέλτιο θα είναι το μισό χαρτί του Α4. Στα

ψηφοδέλτια να χρησιμοποιείται γραμματοσειρά μαύρης απόχρωσης. Οι εκλογικοί φάκελοι που θα

χρησιμοποιηθούν θα είναι ομοιόμορφοι και από αδιαφανές χαρτί λευκής απόχρωσης.

Η έκδοση των ψηφοδελτίων θα πραγματοποιηθεί με ευθύνη των δυο επιτροπών.

Η παρούσα απόφαση, πέραν των προβλεπόμενων από τις σχετικές διατάξεις, θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του

Πανεπιστημίου Κρήτης, και θα καταχωρηθεί στο πρόγραμμα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ.

Ανακήρυξη υποψηφίων για τις εκλογές ανάδειξης εκπροσώπου, τακτικού και αναπληρωματικού, της κατηγορίας του Ειδικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π) στη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Κρήτης

 

ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΑΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΑΝΑΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΟΜΟΦΩΝΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ για την ανάδειξη τακτικού και αναπληρωματικού εκπροσώπου στη

Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Κρήτης, τα μέλη της κατηγορίας του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού

(Ε.ΔΙ.Π) :

[α] ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗ ΣΥΜΕΩΝ του ΘΕΟΛΟΓΟΥ

[β] ΦΑΣΟΥΛΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Η παρούσα απόφαση, πέραν των προβλεπόμενων από τις σχετικές διατάξεις, θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του

Πανεπιστημίου Κρήτης, και θα καταχωρηθεί στο πρόγραμμα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ.

 

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ

 (67)
 (72)
 (71)
 (69)
 (74)
 (77)
 (75)