Προκήρυξη Διενέργειας Εκλογών και Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων για την ανάδειξη εκπροσώπων του Προσωπικού (Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π.) στη Γενική Συνέλευση της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών και στην Κοσμητεία

Προκήρυξη εκλογών, μέσω κάλπης, για την ανάδειξη εκπροσώπων του Προσωπικού της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης και των αναπληρωτών αυτών, ήτοι ενός εκπροσώπου των μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης και του αναπληρωτή του, ενός εκπροσώπου των μελών του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης και του αναπληρωτή του, προκειμένουνα συμμετέχουν κατά περίπτωση στα Συλλογικά Όργανα, ήτοι Γενική Συνέλευση Σχολής Κοινωνικών Επιστημών και την Κοσμητεία για διετή θητεία κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) σε συνδυασμό μετις διατάξεις της υπ’ αριθμόν 144363/Ζ1/01.09.2017 διευκρινιστικής εγκυκλίου, της υπ’ αριθμόν 153348/Ζ1/15.09.2017 Υπουργικής Απόφασης (Φ.Ε.Κ. 3255/τ.Β΄/15.09.2017) όπως τροποποιήθηκε με την υπ’αριθμόν 191014/Ζ1/13.11.2017 (Φ.Ε.Κ. 3969/τ.Β΄/13.11.2017) απόφαση, καθώς και της υπ’ αριθμόν 159165/Ζ1/25.09.2017 (Φ.Ε.Κ. Β΄3453/04.10.2017) Υπουργικής Απόφασης.

[β] Ορίζουμε ως ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών την 4η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2017[4η.12.2017], ημέρα Δευτέρα, από τις 10:00 το πρωί έως τις 12:00 το μεσημέρι, και εφόσον προκύψει ανάγκη επαναληπτικής ψηφοφορίας ορίζουμε την ακριβώς επόμενη εργάσιμη ημέρα Τρίτη, 5 Δεκεμβρίου 2017[5η.12.2017], κατά τις ίδιες ώρες, με την ίδια εκλογική διαδικασία.

Η κάθε Εφορευτική Επιτροπή, ως όργανο διενέργειας των εκλογών με βάση το άρθρο 9 παρ. 4 της αριθμ.153348/Ζ1/15.09.2017 Υπουργικής Απόφασης (Φ.Ε.Κ. 3255/τ.Β΄/15.09.2017), σε συνδυασμό με το άρθρο 5 παρ. 1 της ιδίας απόφασης, θα ορίσει τον τόπο διεξαγωγής της ψηφοφορίας και το Εκλογικό Τμήμα, κατά περίπτωση.

Παρακαλούμε δείτε παρακάτω στο αρχείο που ακολουθεί την αναλυτική προκήρυξη

#ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ,#Πρυτανικές Αρχές,#Σχολές & Τμήματα