Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Εκλογής Διευθυντή Εργαστηρίου Επεξεργασίας Δεδομένων της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών

Πραγματοποιήθηκαν σήμερα, 31 Ιουλίου 2020, οι εκλογές για την ανάδειξη Διευθυντή του Εργαστηρίου Επεξεργασίας Δεδομένων της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών (ΣΘΤΕ) του Πανεπιστημίου Κρήτης. Οι εκλογές διεξήχθησαν ομαλά με ψηφοφορία μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας (σύστημα «ΖΕΥΣ»), σύμφωνα με την ισχύουσα περί των εκλογών νομοθεσία (Ν. 4485/2017 (Φ.Ε.Κ. 114/τ.Α΄/04.08.2017, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 4692/2020 (Α΄ 111), Ν. 4690/2020 (Α΄ 104) και την υπ’ αριθμόν 77561/Ζ1/22.06.2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Β΄ 2481). Κατά της διαδικασίας δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση. Μοναδικός υποψήφιος για τη θέση του Διευθυντή του Εργαστηρίου Επεξεργασίας Δεδομένων της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης, όπως υπέβαλε με την αριθμ. πρωτ. 7628/13-07-2020 ήτανο κ.:

Αντώνιος Σαββίδης του Ανέστη, Καθηγητής πρώτης βαθμίδας του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών.