Αποτελέσματα για την ανάδειξη εκπροσώπου και αναπληρωτή του προσωπικού ΕΔΙΠ, ΕΕΠ, ΕΤΕΠ στη Γενική Συνέλευση και στην Κοσμητεία της ΣΘΕΤΕ

 

Παρακαλούμε δείτε παρακάτω στα αρχεία που ακολουθούν τα αποτελέσματα για την ανάδειξη εκπροσώπου και αναπληρωτή του για την κατηγορία ΕΔΙΠ.,τα αποτελέσματα για την ανάδειξη εκπροσώπου και αναπληρωτή του για την κατηγορία ΕΕΠ. και τέλος τα αποτελέσματα για την ανάδειξη εκπροσώπου και αναπληρωτή του για την κατηγορία ΕΤΕΠ.