Προκήρυξη Διενέργειας Εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης από 01.09.2018 έως 31.08.2020 και Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων

[A1] Προκηρύσσουμε εκλογές, μέσω κάλπης, προκειμένου να αναδειχθεί ο Πρόεδρος και ο Αναπληρωτής Πρόεδρος του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών, της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης για διετή θητεία, με ημερομηνία έναρξης την 01η.09.2018 και λήξη την 31η .08.2020.

[A2] Ορίζουμε ως ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών την 30η του μηνός Μαΐου του έτους 2018, ημέρα Τετάρτη, από τις 09:00 έως τις 15:00 και σε χώρο που θα οριστεί από την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, και εφόσον προκύψει ανάγκη επαναληπτικής ψηφοφορίας ορίζουμε την ακριβώς επόμενη εργάσιμη ημέρα Πέμπτη 31 Μαΐου 2018, κατά τις ίδιες ώρες και με την ίδια εκλογική διαδικασία.

[A3] Καλούμε τους ενδιαφερόμενους/ενδιαφερόμενες υποψηφίους, για το αξίωμα του Προέδρου και του Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών, που πληρούν τις προϋποθέσεις των κείμενων διατάξεων, να υποβάλουν δήλωση υποψηφιότητας, στη Γραμματεία της οικείας Κοσμητείας, από τις 26 Απριλίου 2018, ημέρα Πέμπτη μέχρι στις 4 Μαΐου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα έως τις 14:30 μ.μ..

Παρακαλούμε δείτε παρακάτω στο αρχείο που ακολουθεί την αναλυτική προκήρυξη