Προκήρυξη Διενέργειας Εκλογών για την ανάδειξη Διευθύντων Τομέων του Τμήματος Βιολογίας της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης και Πρόσκληση Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων

[α] ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΕΚΛΟΓΕΣ, μέσω ΚΑΛΠΗΣ, προκειμένου να αναδειχθούν οι ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ στους κάτωθι,ΤΟΜΕΙΣ του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του ΠανεπιστημίουΚρήτης, για τη χρονική περίοδο, από 01 Σεπτεμβρίου 2018 έως 31 Αυγούστου 2019, δεδομένου ότι η θητεία τωνυπηρετούντων Διευθυντών λήγει στις 31.08.2018:‐ Τομέα Βιοχημείας, Μοριακής Βιολογίας και Βιολογίας Κυττάρου και Ανάπτυξης‐ Τομέα Βιολογίας Οργανισμών, Πληθυσμών και Περιβάλλοντος και Θαλάσσιας Βιολογίας

[β] ΟΡΙΖΟΥΜΕ ως ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών την Τετάρτη 30 Μαΐου 2018, από 10:00 π.μ. έως12:00 μ.μ. και σε χώρο που θα οριστεί από την Εφορευτική Επιτροπή. Εφόσον προκύψει ανάγκη επαναληπτικήςψηφοφορίας αυτή θα πραγματοποιηθεί την ίδια ημέρα Τετάρτη 30 Μαΐου 2018, από 13:00 έως 15:00 στο ίδιοεκλογικό τμήμα και με την ίδια Εφορευτική Επιτροπή.

[γ] ΚΑΛΟΥΜΕ τους ενδιαφερόμενους/ενδιαφερόμενες υποψηφίους για τη θέση Διευθυντή στους ανωτέρω Τομείςτου Τμήματος Βιολογίας της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης, πουπληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 27 του ν.4485/2017, να υποβάλλουν την υποψηφιότητά τους στηΓραμματεία του οικείου Τμήματος, προσωπικά, μέσω εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, ηλεκτρονικά ήεπιστολικά, από Παρασκευή 27 Απριλίου 2018 μέχρι και την Παρασκευή 4 Μαΐου 2018 και ώρα 14.00.