Προκήρυξη Διενέργειας Εκλογών για την ανάδειξη του Κοσμήτορα της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης και Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων

 

[α] ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΕΚΛΟΓΕΣ, μέσω ΚΑΛΠΗΣ,προκειμένου να αναδειχθεί ο ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ της ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ του Πανεπιστημίου Κρήτης,για τριετή θητεία,με ημερομηνία έναρξης την 1η Σεπτεμβρίου 2018 και λήξη την 31η Αυγούστου 2021.

[β] ΟΡΙΖΟΥΜΕ ως ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών την Τετάρτη 23 Μαΐου 2018, από 09:00 π.μ. έως 15:30, σε χώρο που θα ορίσει η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή. Εφόσον προκύψει ανάγκη επαναληπτικής ψηφοφορίας αυτή θα πραγματοποιηθεί την επόμενη εργάσιμη ημέρα από 09:00 π.μ. έως 15:30,με την ίδια ορισθεί σα εφορευτική επιτροπή και με την ίδια εκλογική διαδικασία.

[γ] ΚΑΛΟΥΜΕ τα ενδιαφερόμενα μέλη ΔΕΠ για τη θέση του Κοσμήτορα της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης,που πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία, να υποβάλλουν την υποψηφιότητά τους (συνημμένη αίτηση και υπεύθυνη δήλωση) στη Γραμματεία της οικείας Κοσμητείας, αυτοπροσώπως, μέσω εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, ηλεκτρονικά (dean@uoc.gr) ή επιστολικά, έως και την Δευτέρα 14 Μαΐου 2018 και ώρα 14.00.

 

Παρακαλούμε δείτε παρακάτω στο αρχείο που ακολουθεί την αναλυτική προκήρυξη