Προκήρυξη Διενέργειας Εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντών Τομέων του Τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης και Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων

 

[α] ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΕΚΛΟΓΕΣ, μέσω ΚΑΛΠΗΣ, προκειμένου να αναδειχθούν οι ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ στους κάτωθι, ΤΟΜΕΙΣ του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης, για τη χρονική περίοδο, από 01 Σεπτεμβρίου 2018 έως 31 Αυγούστου 2019, δεδομένου ότι η θητεία των υπηρετούντων Διευθυντών λήγει στις 31.08.2018 :

- Τομέα Κλασικών Σπουδών

- Τομέα Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας

- Τομέα Γλωσσολογίας

 

[β] ΟΡΙΖΟΥΜΕ ως ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών την Τετάρτη 23 Μαΐου 2018, από 09:00 π.μ. έως 12:00μ.μ. και σε χώρο που θα οριστεί από την Εφορευτική Επιτροπή. Εφόσον προκύψει ανάγκη επαναληπτικής ψηφοφορίας αυτή θα πραγματοποιηθεί την ίδια ημέρα Τετάρτη 23 Μαΐου 2018, από 13:00 έως 15:00 στο ίδιο εκλογικό τμήμα και με την ίδια Εφορευτική Επιτροπή.

[γ] ΚΑΛΟΥΜΕ τους ενδιαφερόμενους/ενδιαφερόμενες υποψηφίους/ες για τη θέση Διευθυντή στους ανωτέρω Τομείς του Τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης, που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 27 του ν.4485/2017, να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους στη Γραμματεία του οικείου Τμήματος, προσωπικά, μέσω εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, ηλεκτρονικά ή επιστολικά, μέχρι και την Δευτέρα 14 Μαΐου 2018 και ώρα 14.00.

 

Παρακαλούμε δείτε παρακάτω στο αρχείο που ακολουθεί την αναλυτική προκήρυξη