Προκήρυξη Διενέργειας Εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντών Τομέων του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης και Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων

[α] ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΕΚΛΟΓΕΣ, μέσω ΚΑΛΠΗΣ, προκειμένου να αναδειχθούν οι ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ στους κάτωθι, ΤΟΜΕΙΣ του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης, για τη χρονική περίοδο, από 01 Σεπτεμβρίου 2018 έως 31 Αυγούστου 2019, δεδομένου ότι η θητεία των υπηρετούν των Διευθυντών λήγει στις 31.08.2018:

- Τομέα Αρχαίας και Μεσαιωνικής Ιστορίας

- Τομέα Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης

- Τομέα Ιστορίας Νεοτέρων Χρόνων

[β] ΟΡΙΖΟΥΜΕ ως ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών την Τετάρτη 23 Μαΐου 2018, από 09:00 π.μ. έως 12:00 μ.μ. και σε χώρο που θα οριστεί από την Εφορευτική Επιτροπή. Εφόσον προκύψει ανάγκη επαναληπτικής ψηφοφορίας αυτή θα πραγματοποιηθεί την ίδια ημέρα Τετάρτη 23 Μαΐου 2018, από 13:00 έως 15:00 στο ίδιο εκλογικό τμήμα και με την ίδια Εφορευτική Επιτροπή.

[γ] ΚΑΛΟΥΜΕ τους ενδιαφερόμενους/ενδιαφερόμενες υποψηφίους για τη θέση Διευθυντή στους ανωτέρω Τομείς του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης, που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 27 του ν.4485/2017, να υποβάλλουν την υποψηφιότητά τους στη Γραμματεία του οικείου Τμήματος, προσωπικά, μέσω εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, ηλεκτρονικά ή επιστολικά, μέχρι και την Δευτέρα 14 Μαΐου 2018 και ώρα 14.00.

 

Παρακαλούμε δείτε παρακατώ στο αρχείο που ακολουθεί