Απόφαση Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών (Κατά τη συνεδρίασή της, στις 09 Μαΐου 2018)

[α] Ότι μέχρι την ημερομηνία λήξης της ταχθείσης προθεσμίας, η νομίμως και εμπροθέσμως υποβληθείσα στον Κοσμήτορα αίτηση υποψηφιότητας με αριθμό γενικού πρωτοκόλλου 5441/03-05-2018 και η συνημμένη σε αυτή Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986, του υποψήφιου για το αξίωμα του Προέδρου του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών, είναι αυτή του Καθηγητή κ. Άγγελου Μπίλα, του εν λόγω Τμήματος.

[β] επίσης, μέχρι την ημερομηνία λήξης της ταχθείσης προθεσμίας, η νομίμως και εμπροθέσμως υποβληθείσα στον Κοσμήτορα δήλωση/αίτηση υποψηφιότητας με αριθμό γενικού πρωτοκόλλου 5548/04-05-2018 και η συνημμένη σε αυτή Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, του υποψήφιου για το αξίωμα του Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών, είναι αυτή του Καθηγητή κ. Αντωνίου Αργυρού, του εν λόγω Τμήματος.

[γ] ότι οι υποψηφιότητες του Καθηγητή κ. Μπίλα και του Καθηγητή κ. Αργυρού πληρούν τις προϋποθέσεις των διατάξεων του Ν. 4485/2017 (Φ.Ε.Κ. 114/τ.Α΄/04.08.2017), σε συνδυασμό με τις διατάξεις της με αριθμόν 153348/Ζ1/15.09.2017 Υπουργική Απόφαση (Φ.Ε.Κ. 3255/τ.Β΄/15.09.2017), και της με αριθμό 144363/Ζ1/01.09.2017 διευκρινιστικής εγκυκλίου και δεν συντρέχουν στο πρόσωπο των υποψηφίων κωλύματα εκλογιμότητας,

 

Παρακαλούμε δείτε παρακάτω στο αρχείο που ακολουθεί την αναλυτική απόφαση