Ανακήρυξη υποψηφίων, για τις εκλογές για την ανάδειξη του Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου στο Τμήμα Βιολογίας της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών, για το χρονικό διάστημα από 01.09.2018 έως 31.08.2020, για να την αναρτήσετε στην Σελίδα του Πανεπιστημίου.

[α] Ότι μέχρι την ημερομηνία λήξης της ταχθείσης προθεσμίας, η νομίμως και εμπροθέσμως υποβληθείσα στονΚοσμήτορα αίτηση υποψηφιότητας με αριθμό γενικού πρωτοκόλλου 5187/30‐04‐2018 και η συνημμένη σε αυτήΥπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986, του υποψήφιου για το αξίωμα του Προέδρου του Τμήματος Βιολογίας, είναιαυτή του Καθηγητή κ. Μιχαήλ Παυλίδη, του εν λόγω Τμήματος,

[β] επίσης, μέχρι την ημερομηνία λήξης της ταχθείσης προθεσμίας, η νομίμως και εμπροθέσμως υποβληθείσαστον Κοσμήτορα δήλωση/αίτηση υποψηφιότητας με αριθμό γενικού πρωτοκόλλου 5351/02‐05‐2018 και ησυνημμένη σε αυτή Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, του υποψήφιου για το αξίωμα του ΑναπληρωτήΠροέδρου του Τμήματος Βιολογίας, είναι αυτή του Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Κρίτωνα Καλαντίδη, του εν λόγωΤμήματος,

[γ] ότι οι υποψηφιότητες του Καθηγητή κ. Παυλίδη και του Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Καλαντίδη πληρούν τιςπροϋποθέσεις των διατάξεων του Ν. 4485/2017 (Φ.Ε.Κ. 114/τ.Α΄/04.08.2017), σε συνδυασμό με τις διατάξεις τηςμε αριθμόν 153348/Ζ1/15.09.2017 Υπουργική Απόφαση (Φ.Ε.Κ. 3255/τ.Β΄/15.09.2017) και δεν συντρέχουν στοπρόσωπο των υποψηφίων κωλύματα εκλογιμότητας,

 

Παρακαλούμε δείτε παρακάτω στο αρχείο που ακολουθεί την αναλυτική απόφαση