Προκήρυξη διενέργειας εκλογών και πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων για την ανάδειξη εκπροσώπων του ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ της κατηγορίας των μελών του Ε.Ε.Π., των μελών του Ε.ΔΙ.Π., και των μελών του Ε.Τ.Ε.Π., του Πανεπιστημίου Κρήτης στη ΣΥΓΚΛΗΤΟ του Ιδρύματος,

 

[α] Προκηρύσσουμε εκλογές, μέσω κάλπης, για την ανάδειξη τριών (3) εκπροσώπων, έναν (1) ανά κατηγορία από τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), τα μέλη του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και τα μέλη του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) του Πανεπιστημίου Κρήτης, και των αναπληρωτών αυτών, προκειμένου να συμμετέχουν στη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Κρήτης, με διετή θητεία και με δυνατότητα επανεκλογής για μια (1) ακόμα θητεία, κατ΄εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4485/2017 (Α΄ 114), σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υπ΄αριθμόν153348/Ζ1/15.09.2017 Υπουργικής Απόφασης (Φ.Ε.Κ. 3255/τ.Β΄/15.09.2017), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την αριθμ. Β/191014/Ζ1/07.11.2017 Υπουργική Απόφαση (Φ.Ε.Κ. 3969/τ.Β΄/13.11.2017).3 Η θητεία των εκπροσώπων και των αναπληρωτών αυτών είναι διετής, άρχεται στις 01.09.2019 και λήγει βάσει νόμου στις 31.08.2021.

[β] Ορίζουμε ως ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών την 27η του μηνός Ιουνίου του έτους 2019 [27η.06.2019], ημέρα Πέμπτη, από τις 09:00 το πρωί έως τις 15:00 το μεσημέρι, και εφόσον προκύψει ανάγκη επαναληπτικής ψηφοφορίας ορίζουμε την ακριβώς επόμενη εργάσιμη ημέρα Παρασκευή, 28 Ιουνίου 2019 [28η.06.2019], κατά τις ίδιες ώρες, και με την ίδια εκλογική διαδικασία

 

Παρακαλούμε δείτε παρακάτω στο αρχείο που ακολουθεί την αναλυτική προκήρυξη