Προκήρυξη διενέργειας εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπου των διοικητικών υπαλλήλων του Ιδρύματος, και του αναπληρωτή του, στη ΣΥΓΚΛΗΤΟ του Πανεπιστημίου Κρήτης

 

[α] Προκηρύσσουμε εκλογές, μέσω κάλπης, για την ανάδειξη ενός (1) εκπροσώπου των Διοικητικών Υπαλλήλων του Πανεπιστημίου Κρήτης (μόνιμων υπαλλήλων και υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ.Α.Χ.), και του αναπληρωτή του, προκειμένου να συμμετέχουν στη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Κρήτης για διετή θητείακαι με τη δυνατότητα επανεκλογής για μια (1) ακόμα θητεία, κατ΄εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4485/2017(Α΄ 114) σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υπ΄αριθμόν 153348/Ζ1/15.09.2017 Υπουργικής Απόφασης (Φ.Ε.Κ.3255/τ.Β΄/15.09.2017), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την αριθμ. Β/191014/Ζ1/07.11.2017 Υπουργική Απόφαση (Φ.Ε.Κ. 3969/τ.Β΄/13.11.2017).

Η θητεία του εκπροσώπου και του αναπληρωτή του άρχεται στις 01.09.2019 και λήγει βάσει νόμου στις31.08.2021 

[β] Ορίζουμε ως ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών την 27η του μηνός Ιουνίου του έτους 2019 [27η.06.2019], ημέρα Πέμπτη, από τις 09:00 το πρωί έως τις 15:00 το μεσημέρι, και εφόσον προκύψει ανάγκη επαναληπτικής ψηφοφορίας ορίζουμε την ακριβώς επόμενη εργάσιμη ημέρα Παρασκευή, 28 Ιουνίου 2019 [28η.06.2019], κατά τις ίδιες ώρες, και με την ίδια εκλογική διαδικασία.Η Εφορευτική Επιτροπή, ως όργανο διενέργειας των εκλογών με βάση το άρθρο 10 παρ. 2 της αριθμ.Β/191014/Ζ1/07.11.2017 Υπουργικής Απόφασης (Φ.Ε.Κ. 3969/τ.Β΄/13.11.2017), την οποία και θα συγκροτήσειο Πρύτανης του Ιδρύματος από μέλη της οικείας κατηγορίας προσωπικού του Ιδρύματος με τους αναπληρωτές τους, θα ορίσει τον τόπο διεξαγωγής της ψηφοφορίας και το Εκλογικό Τμήμα, με αναλογική εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 5 παρ. 1 της αριθμ. 153348/Ζ1/15.09.2017 Υπουργικής Απόφασης (Φ.Ε.Κ.3255/τ.Β΄/15.09.2017).

 

Παρακαλούμε δείτε παρακάτω στο αρχείο που ακολουθεί την αναλυτική προκήρυξη