Ανακήρυξη υποψηφίου, για τις εκλογές για την ανάδειξη Κοσμήτορα της Φιλοσοφικής Σχολής, από 01.09.2018 έως 31.08.2021.

Ανακηρύσσουμε Ομόφωνα ως Υποψήφια

[α] με βάση την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υποψηφιότητάς της και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, για τις επικείμενες εκλογές της 23ης Μαΐου 2018, για την ανάδειξη του Κοσμήτορα της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης, την Καθηγήτρια του Τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής, κ. ΑΓΓΕΛΑ ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, Καθηγήτρια πρώτης βαθμίδας.

[β] ΟΡΙΖΟΥΜΕ ως χώρο διεξαγωγής των εκλογών για την Τετάρτη 23 Μαΐου 2018, από 09:00 π.μ. έως 15:30 μ.μ. το γραφείο του Κοσμήτορα στην Κοσμητεία της Φιλοσοφικής Σχολής στο Ρέθυμνο. Εφόσον προκύψει ανάγκη επαναληπτικής ψηφοφορίας αυτή θα πραγματοποιηθεί την επόμενη εργάσιμη ημέρα Πέμπτη 24 Μαΐου 2018, κατά τις ίδιες ώρες έναρξης και λήξης στο ίδιο εκλογικό τμήμα.

[γ] ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ για την εκλογή να χρησιμοποιηθούν έντυπα, ορθογώνια ψηφοδέλτια από λευκό χαρτί, που να φέρουν τις ίδιες διαστάσεις και συγκεκριμένα το ψηφοδέλτιο να είναι το μισό σε μέγεθος του Α4. Στα ψηφοδέλτια να χρησιμοποιείται γραμματοσειρά μαύρης απόχρωσης. Οι εκλογικοί φάκελοι που θα χρησιμοποιηθούν να είναι ομοιόμορφοι και από αδιαφανές χαρτί λευκής απόχρωσης για την πρώτη ομάδα εκλεκτόρων (σύνολο των μελών ΔΕΠ) και γαλάζιας απόχρωσης για το σύνολο των μελών της δεύτερης ομάδας εκλεκτόρων (σύνολο των μελών ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ και Ε.Ε.Π).