Ανακήρυξη υποψηφίων για τις εκλογές ανάδειξης του εκπροσώπου των μελών του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού [Ε.Τ.Ε.Π.] του Πανεπιστημίου Κρήτης, με τον αναπληρωτή του, στη ΣΥΓΚΛΗΤΟ του Πανεπιστημίου Κρήτης

 

Ανακηρυσσούμε Ομοφώνως ως Υποψηφίους

Για την ανάδειξη τακτικού και αναπληρωματικού εκπροσώπου των μελών του Ε.Τ.Ε.Π. του Πανεπιστημίου Κρήτης στη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Κρήτης, τους παρακάτω:

[α] Γεώργιος Παπαδάκης του Νικολάου

[β] Μαρία Τσαγκαράκη του Μηνά

 

Παρακαλούμε δείτε παρακάτω στο αρχείο που ακολουθεί την αναλυτική ανακήρυξη