Ανακήρυξη υποψηφίων για τις εκλογές ανάδειξης του εκπροσώπου των μελών του Ειδικού Εργαστηριακού Προσωπικού [Ε.ΔΙ.Π.] του Πανεπιστημίου Κρήτης, με τον αναπληρωτή του, στη ΣΥΓΚΛΗΤΟ του Πανεπιστημίου Κρήτης

ΑΝΑΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΟΜΟΦΩΝΝΩΣ ΩΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ

:για την ανάδειξη τακτικού και αναπληρωματικού εκπροσώπου των μελών του Ε.ΔΙ.Π. του Πανεπιστημίου Κρήτης στη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Κρήτης, τους παρακάτω:

3[α] ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗ ΣΥΜΕΩΝ του ΘΕΟΛΟΓΟΥ

[β] ΦΑΣΟΥΛΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

 

Παρακαλούμε δείτε παρακάτω στα αρχεία που ακολουθούν την αναλυτική απόφαση και την ανακοίνωση για τις εκλογές Ε.ΔΙ.Π.