Απόφαση ανακήρυξης υποψηφίων και τόπου διεξαγωγής εκλογών - Κατηγορία προσωπικού: ΕΕΠ - ΟΡΘΗ επανάληψη

 

Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ-ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

(κατά την συνεδρίασή της, στις 21.06.2019)

Με βάση την ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων υποψηφιοτήτων και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, για τις επικείμενες εκλογές της 27ης Ιουνίου 2019, και εφόσον προκύψει ανάγκη επαναληπτικής ψηφοφορίας της 28ης Ιουνίου 2019, για την ανάδειξη του εκπροσώπου των μελών του Ε.ΔΙ.Π του Πανεπιστημίου Κρήτης, και του αναπληρωτή του στη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Κρήτης, κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/04.08.2017 (Α΄114) σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υπ΄ αριθμόν 153348/Ζ1/15.09.2017 Υπουργικής Απόφασης (Φ.Ε.Κ. 3255/τ. Β΄/15.09.2017), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την αριθμ. Β/191014/Ζ1/07.11.2017 Υπουργική Απόφαση (Φ.Ε.Κ. 3969/τ. Β΄/13.11.2017). Περαιτέρω η Επιτροπή, καθόρισε τα εκλογικά τμήματα διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας και κατέληξε ομοφώνως ότι για μεν το εκλογικό τμήμα Ηρακλείου ορίζεται η αίθουσα 108 – Διοικητήριο 1, για δε το εκλογικό τμήμα Ρεθύμνου ορίζεται η αίθουσα πολλαπλών χρήσεων της Βιβλιοθήκης. Η εκλογική διαδικασία θα διαρκέσει από τις 09:00 έως τις 15:00.

Α Ν Α Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε   Ο Μ Ο Φ Ω Ν Ω Σ   ΩΣ   Υ Π Ο Ψ Η Φ Ι ΟΥΣ:

για την ανάδειξη τακτικού και αναπληρωματικού εκπροσώπου των μελών του Ε.ΔΙ.Π. του Πανεπιστημίου Κρήτης στη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Κρήτης, τις παρακάτω:

 [α] ΕΥΓΕΝΙΑ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

 [β] ΕΥΣΤΑΘΙΑ – ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΥ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

 

Παρακαλούμε δείτε παρακάτω στα αρχεία που ακολουθούν την αναλυτική απόφαση και την ανακήρυξη υποψηφίων