Προκήρυξη Διενέργειας Εκλογών και Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων για την ανάδειξη εκπροσώπων του ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π.) στη Γενική Συνέλευση της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών και στην Κοσμητεία

 

Προκηρύσσουμε εκλογές, μέσω κάλπης, για την ανάδειξη εκπροσώπων του Προσωπικού της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης και των αναπληρωτών αυτών, ήτοι ενός εκπροσώπου τωνμελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του ΠανεπιστημίουΚρήτης και του αναπληρωτή του, ενός εκπροσώπου των μελών του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού(Ε.ΔΙ.Π.) της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης και του αναπληρωτή του, προκειμένουνα συμμετέχουν κατά περίπτωση στα Συλλογικά Όργανα, ήτοι Γενική Συνέλευση Σχολής Κοινωνικών Επιστημώνκαι την Κοσμητεία για διετή θητεία κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) σε συνδυασμό μετις διατάξεις της υπ’ αριθμόν 144363/Ζ1/01.09.2017 διευκρινιστικής εγκυκλίου, της υπ’ αριθμόν153348/Ζ1/15.09.2017 Υπουργικής Απόφασης (Φ.Ε.Κ. 3255/τ.Β΄/15.09.2017) όπως τροποποιήθηκε με την υπ’αριθμόν 191014/Ζ1/13.11.2017 (Φ.Ε.Κ. 3969/τ.Β΄/13.11.2017) απόφαση, καθώς και της υπ’ αριθμόν159165/Ζ1/25.09.2017 (Φ.Ε.Κ. Β΄3453/04.10.2017) Υπουργικής Απόφασης.

[β] Ορίζουμε ως ημερομηνία διεξαγωγής των εκλ ογών την 30η του μηνός Ι ο υ λ ί ο υ του έτους 2020,ημέρα Πέμπτη, από τις 10:00 το πρωί έως τις 12:00 το μεσημέρι, και εφόσον προκύψει ανάγκη επαναληπτικήςψηφοφορίας ορίζουμε την ακριβώς επόμενη εργάσιμη ημέρα Παρασκευή, 31 Ιουλίου 20120, κατά τις ίδιεςώρες, με την ίδια εκλογική διαδικασία.

Παρακαλούμε δείτε παρακάτω στο αρχείο που ακολουθεί την αναλυτική προκήρυξη

 

#Πρυτανικές Αρχές