Προκήρυξη Διενέργειας Εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντή του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης και Πρόσκληση Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων

 

[A1] Προκηρύσσουμε εκλογές, μέσω κάλπης, προκειμένου να αναδειχθεί ο Διευθυντής του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης, της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης για τριετή θητεία, με ημερομηνία έναρξης την 01η.09.2018 και λήξη την 31η .08.2021.

 

[A2] Ορίζουμε ως ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών την Τρίτη 10η του μηνός Ιουλίου του έτους 2018, ημέρα Συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών με μοναδικό θέμα την εκλογή του Διευθυντή του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας από τις 10:00 έως τις 13:00 και σε περίπτωση μη απαρτίας αυτή θα πραγματοποιηθεί την επόμενη ημέρα Τετάρτη 11 Ιουλίου 2018, από 10:00 έως τις 13:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων της Κοσμητείας στο κτίριο Διοίκησης Β΄

 

[A3] Καλούμε τους ενδιαφερόμενους/ενδιαφερόμενες υποψηφίους, για το αξίωμα του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών που πληρούν τις προϋποθέσεις των κείμενων διατάξεων, να υποβάλουν δήλωση υποψηφιότητας και Βιογραφικό Σημείωμα, ενώπιον του Κοσμήτορος της οικείας Σχολής δια της Γραμματείας της οικείας Κοσμητείας αυτοπροσώπως ή ηλεκτρονικά, από τις 19 Ιουνίου 2018, ημέρα Τρίτη μέχρι στις 2 Ιουλίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα έως τις 14:00 μ.μ.

 

Παρακαλούμε δείτε παρακάτω στο αρχείο που ακολουθεί την αναλυτική προκήρυξη