Ενημέρωση για τη φοιτητική εκπροσώπηση στη ΣΥΓΚΛΗΤΟ του Πανεπιστημίου Κρήτης

Ενημέρωση για τη φοιτητική εκπροσώπηση στη ΣΥΓΚΛΗΤΟ του Πανεπιστημίου Κρήτης

Aπόφαση μερικής ανάκλησης και τροποποίησης των προκηρύξεων εκλογών προσωπικού

Απόφαση μερικής ανάκλησης και τροποποίησης των προκηρύξεων εκλογών που έχουν αποσταλεί, για την ανάδειξη εκπροσώπων του ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ της κατηγορίας των μελών του Ε.Ε.Π., των μελών του Ε.ΔΙ.Π., και των μελών του  Ε.Τ.Ε.Π., και των ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ του Πανεπιστημίου Κρήτης στα Συλλογικά Όργανα του Ιδρύματος, κατ΄εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υπ΄αριθμόν 144363/Ζ1/01.09.2017 διευκρινιστικής εγκυκλίου, της υπ΄αριθμόν 153348/Ζ1/15.09.2017 Υπουργικής Απόφασης (Φ.Ε.Κ. 3255/τ.Β΄/15.09.2017) όπως τούτη τροποποιήθηκε και ισχύει με την αριθμ.191014/Ζ1/07.11.2017 Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. Β 3969/13.11.2017)ς.

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ