Προκήρυξη Διενέργειας Επαναληπτικών Εκλογών για την ανάδειξη Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης για το χρονικό διάστημα από 01.12.2017 έως 31.08.2019

 

Επαναπροκήρυξη εκλογών, μέσω κάλπης, προκειμένου να αναδειχθεί ο Αναπληρωτής Πρόεδρος του Τμήματος Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών, της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης για τη χρονική περίοδο από 01.12.2017 έως 31.08.2019, δεδομένου ότι η θητεία του υπηρετούντος Αναπληρωτή Προέδρου λήγει σύμφωνα με τα παραπάνω, στις 30.11.2017, μετά από παράταση που δόθηκε βάσει των διατάξεων του Ν.4473/2017 (Φ.Ε.Κ. 78/τ.Α΄/30.05.2017).

[β] Ορίζουμε ως ημερομηνία διεξαγωγής των επαναληπτικών εκλογών την 28η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2017, ημέρα Τρίτη, από τις 09:00 έως τις 14:00, και εφόσον προκύψει ανάγκη επαναληπτικής ψηφοφορίας ορίζουμε την ακριβώς επόμενη εργάσιμη ημέρα Τετάρτη 29 Νοεμβρίου 2017, κατά τις ίδιες ώρες, με την ίδια εκλογική διαδικασία. Οι εκλογές θα διεξαχθούν στην «Αίθουσα Α΄ 304» του Τμήματος Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης, στο Ηράκλειο.

[γ] Καλούμε τους ενδιαφερόμενους/ενδιαφερόμενες υποψηφίους, για το αξίωμα του Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών, που πληρούν τις προϋποθέσεις των κείμενων διατάξεων, να υποβάλουν δήλωση υποψηφιότητας, στη Γραμματεία της οικείας Κοσμητείας, από τις 2 Νοεμβρίου 2017, ημέρα Πέμπτη έως τις 10 Νοεμβρίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα έως τις 15:30 μ.μ..

Παρακαλούμε δείτε παρακάτω στο αρχείο που ακολυθεί την αναλυτική προκήρυξη επαναληπτικών εκλογών