Προκήρυξη διενέργειας εκλογών και πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων για την ανάδειξη εκπροσώπων του ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ της κατηγορίας των μελών του Ε.Ε.Π., των μελών του Ε.ΔΙ.Π., και των μελών του Ε.Τ.Ε.Π., του Πανεπιστημίου Κρήτης στα Συλλογικά Όργανα του Ιδρύματος

 

[α] Προκηρύσσουμε εκλογές, μέσω κάλπης, για την ανάδειξη εκπροσώπων του Προσωπικού του Πανεπιστημίου Κρήτης και των αναπληρωτών αυτών, ήτοι ενός εκπροσώπου των μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) του Πανεπιστημίου Κρήτης και του αναπληρωτή του, ενός εκπροσώπουτων μελών του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) του Πανεπιστημίου Κρήτης και του αναπληρωτή του, και ενός εκπροσώπου των μελών του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) του Πανεπιστημίου Κρήτης και του αναπληρωτή του, προκειμένου να συμμετέχουν κατά περίπτωση στα Συλλογικά Όργανα του Πανεπιστημίου Κρήτης, ήτοι Σύγκλητο, Κοσμητεία Σχολής, Κοσμητεία Μονοτμηματικής Σχολής, Γενική Συνέλευση Σχολής, Γενική Συνέλευση Μονοτμηματικής Σχολής, Συνέλευση Τμήματος, Γενική Συνέλευση Τομέα (όπου υπάρχει), για διετή θητεία ή ετήσια κατά περίπτωση θητεία κατ΄εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υπ΄αριθμόν 144363/Ζ1/01.09.2017 διευκρινιστικής εγκυκλίου, της υπ΄αριθμόν 153348/Ζ1/15.09.2017 Υπουργικής Απόφασης (Φ.Ε.Κ.3255/τ.Β΄/15.09.2017), καθώς και της υπ΄αριθμόν 159165/Ζ1/25.09.2017 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 3453/04.10.2017) Υπουργικής Απόφασης.

Η θητεία των οργάνων άρχεται στις 01.12.2017 και είναι διετής ή ετήσια ανά μονάδα, βάσει νόμου.

Σημειώνεται ότι στο Διοικητικό Συμβούλιο του Τμήματος μετέχει ένας (1) από τους τρεις (3) εκλεγμένους εκπροσώπους που μετέχουν στη Συνέλευση του Τμήματος, που υποδεικνύεται από τους ίδιους.

 

[β] Ορίζουμε ως ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών την 28η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2017 [28η.11.2017], ημέρα Τρίτη, από τις 09:00 το πρωί έως τις 15:00 το μεσημέρι, και εφόσον προκύψει ανάγκη επαναληπτικής ψηφοφορίας ορίζουμε την ακριβώς επόμενη εργάσιμη ημέρα Τετάρτη, 29 Νοεμβρίου 2017 [29η.11.2017], κατά τις ίδιες ώρες, με την ίδια εκλογική διαδικασία. Η κάθε Εφορευτική Επιτροπή, ως όργανο διενέργειας των εκλογών με βάση το άρθρο 9 παρ. 4 της αριθμ.153348/Ζ1/15.09.2017 Υπουργικής Απόφασης (Φ.Ε.Κ. 3255/τ.Β΄/15.09.2017), σε συνδυασμό με το άρθρο 5 παρ.1 της ιδίας απόφασης, θα ορίσει τον τόπο διεξαγωγής της ψηφοφορίας και το Εκλογικό Τμήμα, κατά περίπτωση.

Παρακαλώ δείτε παρακάτω στο αρχείο που ακολουθεί την αναλυτική προκήρυξη