Προκήρυξη διενέργειας εκλογών και πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων για την ανάδειξη εκπροσώπων των ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ στη Σύγκλητο του Ιδρύματος

Προκηρύσσουμε εκλογές, μέσω κάλπης, για την ανάδειξη ενός εκπροσώπου των Διοικητικών Υπαλλήλων του Πανεπιστημίου Κρήτης (μόνιμων υπαλλήλων και υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ.Α.Χ.) και του αναπληρωτή του, προκειμένου να συμμετέχουν στη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Κρήτης για διετή θητεία και με τη δυνατότητα επανεκλογής για μια ακόμα θητεία, με έναρξη από τις 01.12.2017, κατ΄εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υπ΄αριθμόν 144363/Ζ1/01.09.2017 διευκρινιστικής εγκυκλίου, της υπ΄αριθμόν 153348/Ζ1/15.09.2017 Υπουργικής Απόφασης (Φ.Ε.Κ.3255/τ.Β΄/15.09.2017), καθώς και της υπ΄αριθμόν 159165/Ζ1/25.09.2017 Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. Β΄ 3453/04.10.2017).

Σημειώνεται ότι ο εκπρόσωπος των διοικητικών υπαλλήλων του Πανεπιστημίου Κρήτης, με τον αναπληρωτή του, που θα εκλεγούν για τη Σύγκλητο του Ιδρύματος, θα μετέχουν και στο Πρυτανικό Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Κρήτης.

[β] Ορίζουμε ως ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών την 28η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2017 [28η.11.2017], ημέρα Τρίτη, από τις 09:00 το πρωί έως τις 15:00 το μεσημέρι, και εφόσον προκύψει ανάγκη επαναληπτικής ψηφοφορίας ορίζουμε την ακριβώς επόμενη εργάσιμη ημέρα Τετάρτη, 29 Νοεμβρίου 2017 [29η.11.2017], κατά τις ίδιες ώρες, με την ίδια εκλογική διαδικασία.

Η Εφορευτική Επιτροπή , ως όργανο διενέργειας των εκλογών με βάση το άρθρο 9 παρ. 4 της αριθμ.153348/Ζ1/15.09.2017 Υπουργικής Απόφασης (Φ.Ε.Κ. 3255/τ.Β΄/15.09.2017), σε συνδυασμό με το άρθρο 5 παρ.1 της ιδίας απόφασης, θα ορίσει τον τόπο διεξαγωγής της ψηφοφορίας και το Εκλογικό Τμήμα.

Παρακαλούμε δείτε παρακάτω στο αρχείο που ακολουθεί την αναλυτική προκήρυξη