Προκήρυξη εκλογών για εκπρόσωπο ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ στη Σχολή και στην Κοσμητεία ΣΘΕΤΕ

Παρακαλούμε δείτε παρακάτω στο αρχείο που ακολουθεί την προκήρυξη για τη διενέργεια εκλογών και πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων για την ανάδειξη εκπροσώπων του προσωπικού ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ στην Γενική Συνέλευση της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών και στην Κοσμητεία, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4485/2017 (ΦΕΚ114/τ,Α’/04.08.2017).

 

#ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ,#Πρυτανικές Αρχές