Προκήρυξη Διενέργειας Εκλογών και Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων για την ανάδειξη εκπροσώπων του Ε.ΔΙ.Π και ΕΤΕΠ στη Συνέλευση του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών του Πανεπιστημίου Κρήτης

Προκήρυξη εκλογών μέσω κάλπης για την ανάδειξη εκπροσώπων Ε.ΔΙ.Π και ΕΤΕΠ τακτικών και αναπληρωματικών μελών, του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών του Πανεπιστημίου Κρήτης, με ετήσια θητεία προκειμένου να συμμετέχουν στη Συνέλευση Τμήματος και Γενική Συνέλευση Τομέων του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υπ΄ αριθμόν 144363/Ζ1/01.09.2017 διευκρινιστικής εγκυκλίου, της υπ’ αριθμόν 153348/Ζ1/15.09.2017 Υπουργικής Απόφασης (Φ.Ε.Κ. 3255/τ.Β΄/15.09.2017) όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμόν 191014/Ζ1/13.11.2017 (Φ.Ε.Κ. 3969/τ.Β΄/13.11.2017) απόφαση, καθώς και της υπ’ αριθμ.159165/Ζ1/25.09.2017 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 3453/04.10.2017) Υπουργικής Απόφασης. Η θητεία των οργάνων άρχεται στις 01.12.2017 και είναι ετήσια βάσει νόμου.

(β) Ορίζουμε ως ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών την 29 Νοεμβρίου ημέρα Τρίτη από τις 9.00 έως τις 11.00 το μεσημέρι και εφ όσον προκύψει ανάγκη επαναληπτικής ψηφοφορίας ορίζεται ακριβώς η επόμενη εργάσιμη ημέρα Τετάρτη, 30 Νοεμβρίου 2017 κατά τις ίδιες ώρες, με την ίδια εκλογική διαδικασία. Η κάθε Εφορευτική Επιτροπή, ως όργανο διενέργειας των εκλογών με βάση το άρθρο 9 παρ. 4 της αριθμ. 153348/Ζ1/15.09.2017 Υπουργικής Απόφασης (Φ.Ε.Κ. 3255/τ.Β΄/15.09.2017), σε συνδυασμό με το άρθρο 5 παρ. 1 της ιδίας απόφασης, θα ορίσει τον τόπο διεξαγωγής της ψηφοφορίας και το Εκλογικό Τμήμα, κατά περίπτωση

#Πρυτανικές Αρχές,#Σχολές & Τμήματα