Τροποποιητική Απόφαση Συγκρότησης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρησης ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Κρήτης

 

Παρακαλούμε δείτε παρακάτω στο αρχείο που ακολουθεί την απόφαση συγκρότησης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Κρήτης, κατόπιν μεταβολής που επήλθε στη σύνθεση της Επιτροπής σε σχέση με μέλος αυτής, ειδικότερα μετά και τον ορισμό εκπροσώπου του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών στην Επιτροπή, δυνάμει της διάταξης της περίπτωσης ιγ) της παραγράφου 15 του άρθρου 15 του Ν. 4485/2017 (Α΄114)