Ανακήρυξη υποψηφίων για τις εκλογές για την ανάδειξη του Κοσμήτορα της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης, για το υπόλοιπο της θητείας του παραιτηθέντος Κοσμήτορα

 

Παρακαλούμε δείτε παρακάτω στο αρχείο που ακολουθεί την Ανακήρυξη υποψηφίων για τις εκλογές για την ανάδειξη του Κοσμήτορα της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης, για το υπόλοιπο της θητείας του παραιτηθέντος Κοσμήτορα, κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του N. 4485/2017 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 114), όπως ισχύει με το Ν. 4692/2020 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 111)