Απόφαση ανακήρυξης υποψηφίου για τις εκλογές για την ανάδειξη του Κοσμήτορα της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης

 

Παρακαλούμε δείτε παρακάτω στο αρχείο που ακολουθεί την απόφαση ανακήρυξης υποψηφίου για τις εκλογές για την ανάδειξη του Κοσμήτορα της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του N. 4485/2017 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 114), όπως ισχύει με το Ν. 4692/2020 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 111)