Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση των θέσεων της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας

Η Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Κρήτης, σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4521/2018, κεφ. Ε΄, άρθρα 21 έως 27, και σύμφωνα με απόφαση της 542ης/02.05.2018 συνεδρίασής της, καλεί σε υποβολή υποψηφιοτήτων για τις θέσεις των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε.).

Παρακαλούμε δείτε παρακάτω στο αρχείο που ακολουθεί την αναλυτική πρόσκληση