Συγκρότηση της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε.) του Πανεπιστημίου Κρήτης και ορισμός Προέδρου και Αντιπροέδρου της Επιτροπής, σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4521/2018 – Φ.Ε.Κ. 38/τ.Α΄/02.03.2018

Παρακαλούμε δείτε παρακάτω το  αρχείο το οποίο αφορά σε ενημέρωση για τη συγκρότηση της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας του Πανεπιστημίου Κρήτης (Ε.Η.Δ.Ε.), καθώς και τον ορισμό του Προέδρου και του Αντιπροέδρου της Επιτροπής με βάση την ισχύουσα νομοθεσία και τις αποφάσεις της Ολομέλειας της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε του Ιδρύματος.