Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 27/05.01.2018 [ΑΔΑ:ΨΝ5Σ469Β7Γ-ΛΞΞ] απόφασης συγκρότησης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Κρήτης - Νέος Πρόεδρος της Επιτροπής - Επιστημονική άδεια εκπροσώπων Μαθηματικού και Φιλολογίας

Παρακαλούμε δείτε παρακάτω στο αρχείο που ακολουθεί την υπ΄αριθμόν Γενικού Πρωτοκόλλου 10767/24.09.2020 [ΑΔΑ: 6ΛΑΚ469Β7Γ-Λ2Ρ] απόφαση περί τροποποίησης της υπ΄αριθμ. 27/05.01.2018 [ΑΔΑ:ΨΝ5Σ469Β7Γ-ΛΞΞ] απόφασης συγκρότησης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Κρήτης, σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4485/2017 (Φ.Ε.Κ. 114/τ.Α΄/04.08.2017), όπως ισχύει, μετά από μεταβολές που επέρχονται στη σύνθεση της Επιτροπής λόγω της εκλογής του Αντιπρύτανη Έρευνας και Ανάπτυξης Καθηγητή Πρώτης Βαθμίδας κου Μ. Παυλίδη στον οποίο εκχωρείται η αρμοδιότητα της Προεδρίας της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης, καθώς και της λήψης επιστημονικών αδειών εκπροσώπων Ακαδημαϊκών Τμημάτων στην Επιτροπή (Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φιλολογίας), κατόπιν απόφασης των αρμοδίων οργάνων του Τμήματος και της Κοσμητείας.