Συγκρότηση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης, στις 01.09.2017 μετά από την παράταση της θητείας του οργάνου βάσει των διατάξεων του Ν. 4473/2017 (Φ.Ε.Κ. 78/τ.Α΄/30.05.2017)

Διαπιστώνουμε την παράταση της θητείας της Συγκλήτου με την υφιστάμενη σύνθεσή της έως την 30ή Νοεμβρίου 2017,βάσει των διατάξεων του άρθρου 2 – «Θέματα διοίκησης των Α.Ε.Ι.» ‐ ΜΕΡΟΣ Β΄‐ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ του Ν. 4473/2017(Φ.Ε.Κ. 78/τ.Α΄/30.05.2017) «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου σε θέματα εκπαίδευσης» περί παράτασηςτης θητείας των μονομελών και συλλογικών οργάνων διοίκησης των Α.Ε.Ι. που λήγει την 31η Αυγούστου 2017, κ.ά..Με βάση τα προαναφερόμενα, η υπ΄αριθμόν 11.119/01.09.2016 [ΑΔΑ:62Ν0469Β7Γ‐ΝΦΔ] πράξη συγκρότησης τηςΣυγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης για το Ακαδημαϊκό Έτος 2016‐2017, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την παρούσασύνθεση έως τις 30 Νοεμβρίου 2017, έχει ως εξής:

 

Παρακαλούμε δείτε στο συνημμένο αρχείο που ακολουθεί την αναλυτική πράξη η οποία αφορά την συγκρότηση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης, στις 01.09.2017 μετά από την παράταση της θητείας του οργάνου βάσει των διατάξεων του Ν. 4473/2017 (Φ.Ε.Κ. 78/τ.Α΄/30.05.2017)» 

 

 

#ΔΕΠ,#ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ,#ΦΟΙΤΗΤΕΣ,#Σύγκλητος