Συγκρότηση της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης του Πανεπιστημίου Κρήτης στις 01.09.2017 μετά από την παράταση της θητείας του οργάνου βάσει των διατάξεων του Ν. 4473/2017 (Φ.Ε.Κ. 78/τ.Α΄/30.05.2017)

 Διαπιστώνουμε την παράταση της θητείας του οργάνου με την υφιστάμενη σύνθεσή του έως την 30ή Νοεμβρίου 2017,βάσει των διατάξεων του άρθρου 2 – «Θέματα διοίκησης των Α.Ε.Ι.» ‐ ΜΕΡΟΣ Β΄‐ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ του Ν. 4473/2017(Φ.Ε.Κ. 78/τ.Α΄/30.05.2017) «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου σε θέματα εκπαίδευσης» περί[4]παράτασης της θητείας των μονομελών και συλλογικών οργάνων διοίκησης των Α.Ε.Ι. που λήγει την 31η Αυγούστου2017, κ.ά..Με βάση τα προαναφερόμενα, η υπ΄αριθμόν 11.127/02.09.2016 [ΑΔΑ: 6ΔΠΜ469Β7Γ‐Λ9Ζ] πράξη συγκρότησης τηςΣυγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης του Πανεπιστημίου Κρήτης για το Ακαδημαϊκό Έτος 2016‐2017, όπως τροποποιήθηκε καιισχύει με την παρούσα σύνθεση έως τις 30 Νοεμβρίου 2017, έχει ως εξής:

 

Παρακαλούμε δείτε στο συνημμένο αρχείο που ακολουθεί την αναλυτική πράξη, η οποία αφορά την συγκρότησητη Συγκλήτου ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ του Πανεπιστημίου Κρήτης, στις 01.09.2017 μετά από την παράταση της θητείας του οργάνου βάσει των διατάξεων του Ν. 4473/2017 (Φ.Ε.Κ. 78/τ.Α΄/30.05.2017)

 

#ΔΕΠ,#ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ,#ΦΟΙΤΗΤΕΣ,#Σύγκλητος