Συγκρότησης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου σε εφαρμογή των διατάξεων του Νόμου 4485/2017 για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019

 

Παρακαλούμε δείτε το συνημμένο αρχείο, το οποίο αφορά στην υπ΄αριθμόν Γενικού Πρωτοκόλλου 11.436/03.09.2018 Πράξη με [ ΑΔΑ: 90ΖΝ469Β7Γ-0ΒΨ ] περί συγκρότησης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης για το Ακαδημαϊκό Έτος 2018 -2019, κατ΄εφαρμογή των διατάξεων του Νόμου 4485/2017 (Φ.Ε.Κ. 114/τ.Α΄/04.08.2017), όπως ισχύει σήμερα,