1η τροποποιητική Πράξη συγκρότησης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης για το ακαδημαϊκό έτος 2020 – 2021

Παρακαλούμε δείτε στο αρχείο που ακολουθεί την 1η τροποποιητική ΠΡΑΞΗ συγκρότησης της ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ του Πανεπιστημίου Κρήτης για το ακαδημαϊκό έτος 2020 – 2021, όπως ισχύει, σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4485/2017 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 114), όπως ισχύει με το Ν. 4690/2020 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 104) και το Ν. 4692/2020 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 111), μετά τη δημοσίευση στο Φ.Ε.Κ. 823 ΥΟΔΔ της διαπιστωτικής πράξης εκλογής του Κοσμήτορα της  Ιατρικής Σχολής  και του Κοσμήτορα της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών, για το υπόλοιπο της θητείας του παραιτηθέντος Κοσμήτορα, ήτοι έως τις 31.08.2021