Προκήρυξη Διενέργειας Εκλογών και Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων για την ανάδειξη εκπροσώπων του Προσωπικού (Ε.Ε.Π., Ε.Δ.Ι.Π.) στη Γενική Συνέλευση της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών και στην Κοσμητεία του Πανεπιστημίου Κρήτης

 

Προκηρύσσουμε εκλογές, μέσω κάλπης, για την ανάδειξη εκπροσώπων του Προσωπικού της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης και των αναπληρωτών αυτών, ήτοι ενός εκπροσώπου των μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης και του αναπληρωτή του, ενός εκπροσώπου των μελών του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης και του αναπληρωτή του, προκειμένου να συμμετέχουν κατά περίπτωση στα Συλλογικά Όργανα, ήτοι Γενική Συνέλευση Σχολής Κοινωνικών Επιστημών και την Κοσμητεία για διετή θητεία κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υπ’ αριθμόν 144363/Ζ1/01.09.2017 διευκρινιστικής εγκυκλίου, της υπ’ αριθμόν 153348/Ζ1/15.09.2017 Υπουργικής Απόφασης (Φ.Ε.Κ. 3255/τ.Β΄/15.09.2017) όπως τροποποιήθηκε με την υπ’αριθμόν 191014/Ζ1/13.11.2017 (Φ.Ε.Κ. 3969/τ.Β΄/13.11.2017) απόφαση, καθώς και της υπ’ αριθμόν159165/Ζ1/25.09.2017 (Φ.Ε.Κ. Β΄3453/04.10.2017) Υπουργικής Απόφασης.

 

3[β] Ορίζουμε ως ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών την 19η του μηνός Σ ε π τ ε μ β ρ ί ο υ του έτους 2018 [19η.9.2018], ημέρα Τετάρτη, από τις 10:00 το πρωί έως τις 12:00 το μεσημέρι, και εφόσον προκύψει ανάγκη επαναληπτικής ψηφοφορίας ορίζουμε την ακριβώς επόμενη εργάσιμη ημέρα Πέμπτη, 20 Σεπτεμβρίου 2018 [20η.9.2018], κατά τις ίδιες ώρες, με την ίδια εκλογική διαδικασία. Η κάθε Εφορευτική Επιτροπή, ως όργανο διενέργειας των εκλογών με βάση το άρθρο 9 παρ. 4 της αριθμ.153348/Ζ1/15.09.2017 Υπουργικής Απόφασης (Φ.Ε.Κ. 3255/τ.Β΄/15.09.2017), σε συνδυασμό με το άρθρο 5 παρ. 1 της ιδίας απόφασης, θα ορίσει τον τόπο διεξαγωγής της ψηφοφορίας και το Εκλογικό Τμήμα, κατά περίπτωση.

[γ] Καλούμε τους ενδιαφερόμενους υποψήφιους/ενδιαφερόμενες υποψήφιες του προσωπικού των κατηγοριών ως άνω, για την εκπροσώπησή στη Γενική Συνέλευση και την Κοσμητεία, ως κατωτέρω, που πληρούν τις προϋποθέσεις των κείμενων διατάξεων, να υποβάλλουν αίτηση/δήλωση υποψηφιότητας, το αργότερο έως τις 14 Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα έως τις 14:00 μ.μ., στη γραμματεία της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Παρακαλούμε δείτε παρακάτω στο αρχείο που ακολουθεί την αναλυτική προκήρυξη