Πράξη Συγκρότησης Συνέλευσης Τμήματος, του Τμήματος Βιολογίας της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης για το ακαδημαϊκό έτος 2018‐2019

 

Παρακαλούμε δείτε παρακάτω στο αρχείο που ακολουθεί την Πράξη Συγκρότηση Συνέλευσης Τμήματος, του Τμήματος Βιολογίας της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης σε εφαρμογή των διατάξεων του Νόμου 4485/2017 (Φ.Ε.Κ. 114/τ.Α΄/04.08.2017) για το ακαδημαϊκό έτος 2018‐2019