Πράξη Συγκρότησης Γενικής Συνέλευσης Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης, για το ακαδ.έτος 2018-19, σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4485/2017

 

Παρακαλούμε δείτε παρακάτω στο αρχείο που ακολουθεί την Πράξη Συγκρότησης Γενικής Συνέλευσης Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης σε εφαρμογή των διατάξεων του Νόμου 4485/2017 (Φ.Ε.Κ. 114/τ.Α΄/04.08.2017) για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019»