Τροποποίηση απόφασης συγκρότησης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΛΚΕ του Πανεπιστημίου Κρήτης, μετά την παραίτηση του εκπροσώπου του Τμήματος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών σπουδών

 

Τροποποίση της υπ΄αριθμόν γενικού πρωτοκόλλου 27/05.01.2018 [ΑΔΑ: ΨΝ5Σ469Β7Γ-ΛΞΞ] απόφασή μας (και σε Ο.Ε.//15.01.2018), όπως ισχύει, με την αριθμ. 3359/20.03.2018 [ΑΔΑ:Ω871469Β7Γ-4Θ0] απόφαση, περί συγκρότησης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Κρήτης σεεφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4485/2017 (Φ.Ε.Κ. 114/τ.Α΄/04.08.2017), όπως ισχύει, μετά και την παραίτηση του Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών, κου Κωνσταντίνου Κουκουζέλη από τη θέση του αναπληρωματικού μέλους της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης, εκπροσώπου του Τμήματος στην Επιτροπή.

Δυνάμει της από 12.09.2018 απόφασης της Συνέλευσης του Τμήματος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών, ορίστηκε ως αναπληρωματικό μέλος, της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης, ο Επίκουρος Καθηγητής του οικείου Τμήματος κος Σπυρίδων Τέγος, εκπρόσωπος του Τμήματος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής στην εν λόγω Επιτροπή.

Για τον λόγο αυτό εφεξής το Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κρήτης θα εκπροσωπείταιστην Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του Ιδρύματος, από τον Επίκουρο Καθηγητή του Τμήματος, κοΣπυρίδωνα Τέγο, από τη θέση του αναπληρωματικού μέλους της εν λόγω Επιτροπής.

 

Παρακαλώ πολύ δείτε παρακάτω στο αρχείο που ακολουθεί την αναλυτική πράξη η οποία αφορά σε τροποποιητική απόφαση συγκρότησης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Κρήτης, κατόπιν παραίτησης αναπληρωματικού μέλους της Επιτροπής και της
απόφασης Συνέλευσης Ακαδημαϊκού Τμήματος που ακολούθησε για τον ορισμό νέου εκπροσώπου