Πράξη Συγκρότησης Γενικής Συνέλευσης Τομέων του Τμήματος Βιολογίας της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης για το 2018-19

 

 

Παρακαλούμε δείτε παρακάτω στο αρχείο που ακολουθεί την αναλυτική πράξη Συγκρότηση Γενικής Συνέλευσης Τομέων Βιοχημείας, Μοριακής Βιολογίας και Βιολογίας Κυττάρου και Ανάπτυξης και Βιολογίας Οργανισμών, Πληθυσμών και Περιβάλλοντος και Θαλάσσιας Βιολογίας, του Τμήματος Βιολογίας της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης σε εφαρμογή των διατάξεων του Νόμου 4485/2017 (Φ.Ε.Κ.114/τ.Α΄/04.08.2017) για το ακαδημαϊκό έτος 2018‐2019