Επανάληψη Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ.: 14823/15.06.2018 για την πλήρωση των θέσεων της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας

Η Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Κρήτης, σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4521/2018, κεφ. Ε΄, άρθρα 21 έως 27, και σε συνέχεια της απόφασης της 542ης/02.05.2018 συνεδρίασής της, επαναλαμβάνει την Πρόσκληση με αρ. πρωτ. 10339/09.05.2018 για την πλήρωση των θέσεων της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε.). Η επανάληψη της Πρόσκλησης γίνεται σε εφαρμογή σχετικής απόφασης, την οποία έλαβε η Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Κρήτης στη 548η/13.06.20185 συνεδρίασή της


Νέα προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων ορίζεται η Παρασκευή 22 Ιουνίου 2018.


Διευκρινίζεται ότι οι υποψήφιοι που ανταποκρίθηκαν στην αρχική Πρόσκληση με αρ. πρωτ. 10339/09.05.2018 δεν απαιτείται να δηλώσουν εκ νέου το ενδιαφέρον τους στην επαναληπτική Πρόσκληση.

Μπορείτε να δείτε το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης εδώ.